Politisk ordlista

Här förklarar vi ord som används inom politiken, så att det blir lättare att följa med i det politiska språket.

Acklamation

Att samtycka till ett ärende, hålla med om, instämma utan omröstning.

Ajournera

Skjuta upp ett sammanträde till en senare tidpunkt, ta paus.

Allmän handling

Begreppet används om information och uppgifter i alla former. För att informationen ska kallas allmän ska den ha kommit in till, förvaras eller skrivits av Landstinget. Informationen kan vara offentlig eller hemlig. Offentlighets- och sekretesslagen bestämmer vilken information som är hemlig. Tryckfrihetsförordningen innehåller offentlighetsprincipen som säger att medborgare har rätt att läsa offentliga allmänna handlingar.

Allmänna val

Val som sker i hela Sverige vart fjärde år, till exempel val till riksdagen, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige.

Anslå

Meddelande eller anslag om att protokollet har justerats sätts upp på Landstingets officiella anslagstavla på Landstingets kansli. Anslaget är ett viktigt besked om att beslut tagits och att tiden för överklagande börjar. Anslaget sitter uppe i tre veckor, den tid som man kan överklaga.

Arvode

Ekonomisk ersättning för utfört politiskt arbete, till exempel för att vara med vid ett sammanträde.

Beredning

Sammanfattande begrepp för att förbereda och arbeta med ett ärende inför ett beslut.

Bordläggning

Beslut om att skjuta upp debatt och beslut i ett ärende till ett senare sammanträde, men ingen ny information får läggas till i ärendet.

Dagordning

Lista över ärenden som ska behandlas vid ett sammanträde. Se även Föredragningslista.

Delegera

Lämna över arbete och beslut till annat politiskt organ eller tjänsteman

Diarium

Register hos en organisation eller myndighet över de ärenden och handlingar som myndigheten hanterar.

Diarieföra

Registrera en handling i ett diarium.

Ersättare

Ersättare för ordinarie ledamot av nämnd, styrelse eller fullmäktige. Ett annat ord för ersättare är suppleant.

Facknämnd

En nämnd som arbetar inom ett visst område och med en viss typ av frågor, till exempel sjukvård.

Fråga

Skriftlig fråga i landstingsfullmäktige till ordförande i landstingsstyrelse. Frågan ska kunna besvaras med ja eller nej. Se även Interpellation.

Föredragande

Den som i fullmäktige, nämnd eller styrelse presenterar ett ärende.

Föredragningslista

Dagordning/ lista/förteckning över ärenden som ska behandlas vid ett sammanträde.

Förtroendevald

Person som fått sitt politiska uppdrag av väljarna genom allmänt val eller av en politisk församling.

Handläggare

Tjänstemän som förbereder och presenterar ett ärende samt skriver förslag till beslut.

Hemställa

Att formellt begära eller föreslå något.

Interpellation

Skriftlig fråga som ställs i landstingsfullmäktige till ordföranden i nämnd eller styrelse för muntligt eller skriftligt svar. Se även Fråga.

Justering

Slutligt godkänna formuleringarna i ett dokument, till exempel ett protokoll, och intyga att besluten stämmer. Den som justerar skriver under dokumentet, oftast är det ordföranden och ytterligare någon som varit med vid sammanträdet.

Kungörelse

Högtidligt meddelande.

Ledamot

Förtroendevald medlem av nämnd, styrelse eller fullmäktige.

Mandatperiod

Valperiod, tiden mellan två val.

Motion

Ett skriftligt förslag till beslut som kräver utredning från en eller flera ledamöter i landstingsfullmäktige.

Nämnd

En grupp förtroendevalda med uppgift att sköta särskilda uppgifter till exempel kollektivtrafik. Se även Styrelse.

PM

Kortfattat dokument, förslag eller instruktion. PM kommer från latinska ordet promemoria.

Presidium

En ordförande och en eller flera vice ordförande samt ibland någon tjänsteman, ledningen för en nämnd, styrelse eller fullmäktige.

Proposition

Förslag till beslut ställt av ordföranden vid omröstning där olika förslag ställs mot varandra.

Protokoll

Skriftlig redogörelse över beslut, förslag, omröstningar och reservationer under ett sammanträde. Protokollet är offentligt efter justering.

Regionkommun

Sverige är indelat i 20 landsting/regioner. Landstinget i Jönköpings län är en regionkommun och består av 13 primärkommuner, till exempel Gnosjö kommun.

Remiss

Ärende som skickats till annan politisk församling eller myndighet för att denna ska få lämna sina synpunkter.

Reservation

Muntlig eller skriftlig invändning mot ett beslut.

Styrelse

En grupp förtroendevalda med uppgift att sköta särskilda uppgifter. Landstingsstyrelsen ser till exempel till att landstingsfullmäktiges beslut genomförs. Se också Nämnd.

Suppleant

Se Ersättare.

Votering

Omröstning i nämnd, styrelse eller fullmäktige.

Yrka

Begära eller föreslå att man vid ett sammanträde ska besluta på visst sätt.

Återremiss

Beslut att sända tillbaka ett ärende för fortsatt arbete till det organ som förberett ärendet.