Regionrevision

Skrivbord med papper och dator

Regionrevisorerna har fullmäktiges uppdrag att granska all verksamhet i Region Jönköpings län.

Aktuellt från revisionen 

  • Granskning av investeringar, oktober 2017
  •  Granskning av regionens arbete med chefsförsörjning, februari 2018
  • Granskning av e-hälsa i Region Jönköpings län, mars 2018
  •  Förstudie - Läkemedelshantering Region Jönköpings län, mars 2018
  •  Granskning uppföljning av granskningar, mars 2018
  •  Granskning av e-hälsa i Region Jönköpings län, mars 2018
  •  Granskning av regionens arbete med att förskjuta vård från slutenvård till öppenvård och primärvård, mars 2018
  •  Granskning av informationssäkerhet, mars 2018

Granskningarna gäller revisionsåret 2016 och 2017. Revisionsåret 2016 avslutas när revisorerna lämnar sin revisionsberättelse i april 2017.

Nya rapporter på webbplatsen

Granskning av delårsrapport 2017

Revisionsrapport "Granskning av delårsrapport 2017"(pdf-dokument)

Missiv till "Granskning av delårsrapport 2017"(pdf-dokument)

Skrivelse till "Granskning av delårsrapport 2017" (pdf-dokument)

Granskning av regionens arbete med att utnyttja möjligheterna inom området Rätt använd kompetens (RAK)

Revisionsrapport "Granskning av regionens arbete med att utnyttja möjligheterna inom området Rätt använd kompetens (RAK)"(pdf-dokument)

Missiv till  "Granskning av regionens arbete med att utnyttja möjligheterna inom området Rätt använd kompetens (RAK)"(pdf-dokument)

Granskning av åtgärder för ekonomi i balans för kollektivtrafiken

Revisionsrapport "Granskning av åtgärder för ekonomi i balans för kollektivtrafiken"(pdf-dokument)

Missiv till  "Granskning av åtgärder för ekonomi i balans för kollektivtrafiken"(pdf-dokument)

Granskning av regionstyrelsens uppsiktsplikt

Revisionsrapport "Granskning av regionstyrelsens uppsiktsplikt"(pdf-dokument)

Missiv till "Granskning av regionstyrelsens uppsiktsplikt"(pdf-dokument)

Granskning av årsredovisning 2016

Redovisningsrevisionen ska ge revisorerna underlag för att pröva om räkenskaperna är rättvisande. Den omfattar granskning av årsredovisning, delårsbokslut, intern kontroll samt granskning av olika system och redovisningsrutiner.

I granskningen av årsredovisningen ingår att bedöma om redovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och rekommendationer avseende god redovisningssed. Vidare ska revisorerna, enligt kommunallagen, bedöma om resultatet i årsbokslutet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om. Bedömningen avser såväl de finansiella målen som målen för verksamheten.

Syftet med granskningen är även att den ska vara ett underlag för revisorernas ställningstagande i revisionsberättelsen 2016.

Revisorernas övergripande bedömning är att årsredovisningen i allt väsentligt är upprättad i enlighet med gällande lagstiftning samt rekommendationerna avseende god redovisningssed, med följande undantag:

  • räkenskaperna enligt fullfonderingsmodellen uppfyller inte lagen om kommunal redovisning vad avser redovisningen av pensionerna
  • bokföringen av ett genomsnitt för basbeloppseffekt vid beräkning av avsättning för pensioner är inte i enlighet med god redovisningssed.

Revisorerna delar regionstyrelsens bedömning att balanskravet för år 2016 är uppfyllt. Revisorerna delar även regionstyrelsens bedömning av att de finansiella målen är uppfyllda.

Revisorernas bedömning är att redovisningen av systemmätetalen är tydlig och strukturerad. Information finns om fastställd målnivå, måluppfyllelse, förändring i jämförelse med de två föregående åren samt gränsvärden för olika målnivåer.

Revisorernas bedömning är att transparensen och tydligheten i styrmodellen kan utvecklas och att handlingsplaner med konkreta åtgärder bör presenteras i årsredovisningen för de systemmätetal som inte når måluppfyllelse. Bedömningen är även att redovisningen inte på ett tydligt sätt kopplar ihop utfallet av systemmätetalen och deras utveckling mellan åren till måluppfyllelsen för de strategiska målen och framgångsfaktorerna.

Revisorerna delar regionstyrelsens bedömning om att god hushållning uppnås år 2016.

Regionen redovisar ett resultat, som totalt sett överstiger budget. Målen om att nettokostnaderna per verksamhetsområde inte ska överstiga budget, uppnås däremot inte inom den specialiserade somatiska vården eller trafik och infrastruktur. Revisorerna konstaterar att den specialiserade somatiska vården har visat underskott under ett flertal år, men den beslutade åtgärdsplanen med kostnadsanpassningar bedöms ha haft en positiv effekt och minskat budgetavvikelsen.

Revisionsrapport "Granskning av årsredovisning 2016"(pdf-dokument)

Missiv till "Granskning av årsredovisning 2016" (pdf-dokument)

Svar till "Granskning av årsredovisning 2016"(pdf-dokument)

Granskning avseende förebyggande åtgärder kring oegentligheter

Syftet med granskningen är att ge revisorerna underlag för att bedöma om det finns en tillräcklig och fungerande intern kontroll gällande förebyggande åtgärder inom området oegentligheter med koppling till fastigheter.

Ett antal avslöjanden avseende oegentligheter inom den offentliga sektorn har inneburit en ökad uppmärksamhet på risken för oegentligheter inom dessa organisationer. Offentliga verksamheter arbetar på uppdrag av medborgarna. För att upprätthålla allmänhetens förtroende är det är väsentligt att det finns ett tillräckligt och effektivt skydd och en intern kontrollstruktur som motverkar förekomsten av oegentligheter.

Under 2013 genomfördes en granskning av dåvarande landstingsstyrelsens förebyggande arbete avseende mutor och oegentligheter. I granskningen framkom bl.a. att det saknades en dokumenterad risk- och sårbarhetsanalys vad gäller oegentligheter och det saknades även en dokumenterad handlingsplan för åtgärder vid oegentligheter. Det fanns inga skriftliga rutiner eller riktlinjer för hur anställda ska rapportera olika former av misstänkta oegentligheter och vissa policys och riktlinjer var inte uppdaterade sedan början av 2000-talet.

Revisorernas övergripande bedömning är att Region Jönköpings läns arbete med förebyggande åtgärder inom området oegentligheter med koppling till fastigheter behöver stärkas och utvecklas. Flera av de övergripande iakttagelser som framfördes i revisionsrapporten ”Landstingets förebyggande arbete avseende mutor och oegentligheter” från september 2013 kvarstår.

För att effektivt kunna skydda sig mot oegentligheter måste en organisation systematiskt identifiera var i verksamheten risker kan uppträda, samt därefter värdera de identifierade riskerna och besluta om hur de skall hanteras. Riskbedömningar görs inom Verksamhetsstöd och service i form av risk- och sårbarhetsanalyser. Inom område Inköp finns oegentligheter, jäv och spridning av sekretessbelagda uppgifter med som ett verksamhetskritiskt område.

Regionfastigheters risk- och sårbarhetsanalys innehåller inga identifierade risker som har koppling till oegentligheter. Revisorernas bedömning är att det är viktigt att arbeta aktivt för att förebygga oegentligheter. Vår bedömning är att Regionfastigheters risk- och sårbarhetsanalys bör omprövas och diskussion bör ske avseende vilken risk det finns att oegentligheter, mutor, jäv och liknande uppkommer och vilka konsekvenser det kan orsaka.

I all verksamhet som bygger på en uppdrags- eller avtalsrelation finns risker för avvikelser och fel – eller till och med fusk och oegentligheter. Därför är det viktigt att bygga in en beredskap i arbetet för att förebygga, upptäcka och hantera fel och eventuella oegentligheter. Regionens övergripande internkontrollplan för 2016 innehöll ett antal moment som kan kopplas till förebyggande åtgärder kring oegentligheter. Dock finns inga moment med en sådan koppling i den regionövergripande internkontrollplanen för 2017. Det har inte fastställts egna kontrollmoment inom Inköp och Regionfastigheter som komplement till den regionövergripande internkontrollplanen för 2017.

Revisionsrapport "Granskning avseende förebyggande åtgärder kring oegentligheter"(pdf-dokument)

Missiv till  "Granskning avseende förebyggande åtgärder kring oegentligheter"(pdf-dokument)

Svar till "Granskning avseende förebyggande åtgärder kring oegentligheter"(pdf-dokument)

Granskning av remissprocessen

Syftet med granskningen är att ge revisorerna underlag för att bedöma om Nämnden för folkhälsa och sjukvård har säkerställt att remisser hanteras på ett ändamålsenligt sätt utifrån patientens perspektiv. Enligt Socialstyrelsen betyder remiss ”handling som utgör beställning av tjänst eller begäran om övertagande av vårdansvar för en patient”. Därmed är remissprocessen en central administrativ process för patienten. Kvaliteten i processen kan få en avgörande betydelse för diagnos och behandlingseffektivitet. Socialstyrelsen har utfärdat en föreskrift (SOSF2004:11) där både remittentens och remissmottagarens ansvar definieras.

Revisorernas sammanfattande bedömning är att remissprocessen mellan vårdcentraler och sjukhusens specialistmottagningar i flera avseenden fungerar väl. Remisser kan enkelt skickas elektroniskt i de flesta fall. Arbetsfördelning mellan vårdgivare och informationskraven i remisserna finns dokumenterade på ett tydligt och standardiserat sätt i faktadokumenten som uppdateras av faktagrupper. Remissflödet kan emellertid stoppas upp om remisserna inte signeras i tid. Även om det finns reservrutiner händer det inte sällan att remisser fördröjs i veckor.

Ett flertal enheter inom sjukhusen har inga tydliga och dokumenterade beskrivningar av hur remissprocessen ska fungera och vem som får göra vad, och förlitar sig istället på muntlig överföring av kunskap. Socialstyrelsens krav på att varje verksamhet ska ha aktuella och dokumenterade rutiner för hur remisser ska hanteras kan därför inte anses vara uppfyllt.

Revisorerna bedömer också att patienter som har komplexa sökorsaker och som behöver kontakt med flera specialiteter för att ställa diagnos och utforma lämplig behandling inte får hjälp med att koordinera och samordna vården. Vid vissa vårdcentraler tilldelas patienter som ofta besöker vården en patientansvarig läkare eller sjuksköterska. Rättigheten att begära fast vårdkontakt är dåligt känd bland sjukvårdspersonalen men regionens egna riktlinjer ger bilden av en ambitiös hållning i linje med Patientlagen.

Revisionsrapport "Granskning av remissprocessen"(pdf-dokument)

Missiv till "Granskning av remissprocessen"(pdf-dokument)

Svar till "Granskning av remissprocessen"(pdf-dokument)