Regionfullmäktige

ordförandeklubba
Foto: Johan W Avby

Regionfullmäktige är högsta beslutande organ i Region Jönköpings län. Sammanträdena är öppna för allmänheten. Kallelse publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras i samband med justering.

Regionfullmäktige är den högsta politiska beslutsnivån. Fullmäktige har 81 ledamöter. De flesta av dem är fritidspolitiker och sköter sina uppdrag vid sidan om sina vanliga arbeten. Regionen har sex regionråd som är heltidspolitiker.

Varje fullmäktigeledamot har uppdrag i nämnd, regionstyrelse och patientnämnd. Dessutom väljs ledamöter till en mängd övriga styrelser exempelvis Jönköpings Länstrafik och Jönköpings länsmuseum.

Fullmäktige sammanträder sju gånger om året och fattar beslut om regionens verksamhet i stort. Alla fullmäktiges möten är öppna för allmänheten.

Regionfullmäktige:

  • fastställer budget och beslutar hur stor regionskatten ska vara
  • bestämmer hur mycket vården ska kosta
  • beslutar om regionens politiska organisation
  • väljer ledamöter och ersättare till regionstyrelsen och nämnderna
  • väljer revisorer som granskar regionens verksamhet
  • fastställer vision, inriktning och mål för verksamheten.

Handlingar och protokoll

Regionfullmäktiges handlingar och protokoll 2017

Ledamöter i regionfullmäktige

Förtroendevalda politiker i Region Jönköpings län(Extern länk)

Valberedningen

Valberedningen