Så fungerar tandvården

Tandsköterska och patient
Foto: Johan W Avby

Region Jönköpings län har ett övergripande ansvar för all tandvård - både offentlig och privat.

Allmäntandvård

Med allmäntandvård menas förebyggande tandvård, regelbundna undersökningar och vanligare behandlingar. Vi erbjuder allmäntandvård till barn och vuxna via Folktandvårdens 26 kliniker i länet. Det finns också privata tandläkare som erbjuder allmäntandvård. 
Kontakta allmäntandvården

Specialisttandvård

Specialisttandvården tar emot patienter med mer komplicerade vårdbehov efter remiss från tandläkare, läkare eller annan vårdgivare.

Specialisttandvård erbjuds huvudsakligen genom Folktandvårdens nio specialisttandvårdskliniker på Odontologiska Institutionen i Jönköping, men även på privata kliniker.
Kontakta specialisttandvården

Tandvårdsstöd vid sjukdom eller funktionsnedsättning

Om man har långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning, stort omvårdnadsbehov i dagliga livet eller behöver tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling kan man ha rätt till tandvårdsstöd.

Stöden kan vara att få viss tandvård för samma kostnad som för sjukvård. Det är regionen som gör bedömning och fattar beslut om man är berättigad till något av stöden. 

Läs mer om dina rättigheter på:
Tandvårdshjälpen, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Vårt ansvar

Region Jönköpings län ansvarar för att barn och ungdomar till och med det år de fyller 19 år, får regelbunden och fullständig tandvård. Vi ansvarar också för specialisttandvård och övrig tandvård för vuxna. I ansvaret ingår att se till så att patienter med särskilda tandvårdsbehov erbjuds tandvård. 

Barn och ungdomar upp till och med 19 år betalar inget för tandvård. Folktandvården ansvarar för tandvård för barn under tre år. I åldrarna 3-19 år gäller fritt val av tandläkare. Du kan välja Folktandvården eller en privat tandläkare.
Tandvård för barn och ungdomar, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Regler och rättigheter

När du får tandvård finns många likheter med sjukvård. Personalen har bland annat tystnadsplikt och ska föra journal. Du har också rätt att bli bra och respektfullt bemött och få information på ett sätt så att du förstår.
Regler och rättigheter, 1177 Vårdguiden(Extern länk)