Hälso- och sjukvårdsbarometern

Hälso- och sjukvårdsbarometern är en nationell undersökning som visar hur människor lokalt och i Sverige uppfattar hälso- och sjukvården.

Hälso- och sjukvårdsbarometern är en nationell undersökning som riktar sig till vuxna för att fånga attityder, förväntningar och erfarenheter hos tidigare, nuvarande och framtida patienter och närstående.

Undersökningen ger invånare, media, politiker, tjänstemän och andra företrädare en bild av hur invånare uppfattar hälso- och sjukvården.

Resultaten i Vården i siffror(Extern länk)

Så här görs undersökningen

Undersökningen har genomförts med en så kallad mixad datainsamlingsmetod där svar samlas in både via en digital webbenkät och via telefonintervjuer.

Ett nationellt gemensamt frågeformulär har tagits fram bestående av tio frågor om hälso- och sjukvår­den samt fyra bakgrundsfrågor om respondenten. Frågorna berör bland annat tillgång till hälso- och sjukvård, förtroende för hälso- och sjukvården, at­tityder till väntetider samt huruvida vården ges på lika villkor. Totalt har 41 479 svar samlats in under 2016. De flesta landsting och regioner har valt att samla in 1 000 svar och några har valt ett större antal.

Undersökningen ger underlag för uppföljning och förbättringsarbete i svensk hälso- och sjukvård, lo­kalt och nationellt. Undersökningen och resultaten ska även utgöra underlag för demokratisk dialog, som ett verktyg i landstingens och regionernas ar­bete med att planera, leda och styra hälso- och sjuk­vården.

Resultaten avser även att komplettera övrig uppföljning inom hälso- och sjukvården, till exempel Nationell Patientenkät.