Region Jönköpings län i siffror

Vi har ungefär 10 100 medarbetare. Deras insatser och kunskap är viktiga förutsättningar för att lyckas med vårt uppdrag.

I vår organisation finns nästan 100 olika yrken. De flesta av våra medarbetare har högskoleutbildning. 80 procent av medarbetarna är kvinnor och medelåldern är 47,8 år.

Tjänstgöringsgraden är i genomsnitt 95 procent. Personalomsättning inklusive pensionsavgångar är 8,4 procent och sjukfrånvaron 4,6 procent.

Varje dag:

 • 4 800 sjukvårdande behandling
 • 1 700 besöker läkare på vårdcentral
 • 1 500 besöker läkare på sjukhus
 • 800 röntgenundersökningar
 • 11 barn föds

Ekonomi

Region Jönköpings län omsätter 11,6 miljarder kronor. Den främsta inkomstkällan är regionskatten. För varje hundralapp länets invånare tjänar går 11,26 kronor till regionen.

Våra finansiella mål kännetecknas av god ekonomisk hushållning, långsiktighet och uthållighet. Tanken är att varje generation ska bära sina kostnader. Region Jönköpings län ska använda egna pengar till investeringar och framtida pensioner.

Regionens intäkter

 • 64 % regionskatt
 • 20 % bidrag från staten
 • 10 % försäljning av material, varor och tjänster
 • 3 % patientavgifter
 • 3 % finansiella intäkter

Regionens kostnader

 • 90 % hälso-, sjukvård och tandvård
 • 8,5 % länstrafik och regionalpolitiska insatser
 • 1,4 % kultur

Vi fördelar statliga projektmedel

Vi har också regeringens uppdrag att samordna och leda det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet, vilket innebär att vi fördelar statliga medel till olika projekt och utvecklingsinsatser. Under 2017 är det cirka 25 miljoner kronor som fördelas. Dessa pengar räknas inte in i ordinarie budget.