Pressmeddelanden lex Maria

Beslut i lex Maria-ärende - ortopediska operationer

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, meddelar beslut i sex ärenden som inträffade 2012–2016 och gäller fall där en ortopedläkare, då verksam vid Värnamo sjukhus, opererat.

Anmälan enligt lex Maria - tarmbesvär som borde föranlett läkarundersökning framkom inte vid vårdkontakt

Brister i information till vårdnadshavare och vårdpersonal kan ha bidragit till att tecken på tarmbesvär som borde ha lett till läkarbedömning inte framkom vid ett ordinarie besök i barnhälsovården. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Beslut i lex Maria-ärende – fördröjd diagnos vid propp

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, meddelar beslut i ett ärende som handlar om att rätt diagnos hos patient med hjärnstamsinfarkt kunde ställas först efter tre dygn.

Anmälan enligt lex Maria – försenad diagnos efter skada i foten

Förnyad röntgenundersökning visar att fotskadan orsakat en fraktur. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Anmälan enligt lex Maria – komplikation i samband med galloperation

Patient bedöms ha fått en skada på höger gallträd i samband med galloperation. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Beslut i lex Maria-ärende - åtgärder borde vidtagits tidigare

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, meddelar beslut i ett ärende som handlar om att Åtgärder vid lunginflammation borde vidtagits tidigare.

Anmälan enligt lex Maria - försenad diagnos

Diagnosen aortadissektion (bristning i stora kroppspulsåderns inre kärlvägg) försenades. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Beslut i lex Maria-ärende - försenad behandling av återfall i cancersjukdom

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, meddelar beslut i ett ärende som handlar om att återfall i cancersjukdom inte noterades vid återbesök.

Anmälan enligt lex Maria – bristande rutiner

Bristande rutiner gjorde att anhörig kunde avboka tid för patient. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Anmälan enligt lex Maria - ortopediska operationer

Region Jönköpings län har utrett händelserna, vidtagit åtgärder och lämnar ärendena för bedömning av myndigheten Inspektionen för vård och omsorg, IVO.