Etiskt forum om hur nyanländas hälsa kan stödjas

Henry Ascher, professor i folkhälsovetenskap, föreläste på etiskt forum, inbjuden av Region Jönköpings läns etikråd och dess ordförande Margaretha Stenmarker.
Henry Ascher, professor i folkhälsovetenskap, föreläste på etiskt forum, inbjuden av Region Jönköpings läns etikråd och dess ordförande Margaretha Stenmarker. Foto: Mikael Bergström

Hur kan etik och mänskliga rättigheter vara ett verktyg för hälso- och sjukvårdspersonal i arbetet med nyanlända familjer? Det var ämnet när Region Jönköpings län arrangerade etiskt forum fredagen den 2 december 2016 med rubriken ”Mellan det förflutna och framtiden – hur kan vi stödja nyanländas hälsa?”.

– Sjukvården kan göra väldigt mycket när det handlar om att återskapa tillit och framtidshopp för de människor som är nyanlända. Men det finns hot i form av de nya lagar och regler som gäller, och vi vet att många professionella i vården som finns runt de här människorna mår väldigt dåligt för att de ser att barnen far illa.

Det säger Henry Ascher, professor i folkhälsovetenskap, docent i pediatrik och verksam vid avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa på Göteborgs universitet. Dessutom ordförande i Svenska barnläkarföreningens arbetsgrupp för flyktingbarn.

Under två timmar föreläste han i aulan på Länssjukhuset Ryhov om den forskning som finns kring nyanländas hälsa. Hans forskning är inriktad på socialt betingade skillnader i hälsa och ohälsa och hur man kan motverka det. Ett särskilt intresse är migration och hälsa, och hur man kan arbeta hälsofrämjande både individuellt och strukturellt.

– Genom etiskt forum vill vi lyfta fram centrala debattämnen som känns viktiga ur ett etiskt perspektiv för sjukvården. I dag fokuserar vi på nyanlända familjer och barn, och vikten av att vi har ett hälsoperspektiv i vårt engagemang, säger Margaretha Stenmarker, ordförande i etiksrådet, Region Jönköpings län.