Ett län som satsar på kultur

Politiker och tjänstemän från Region Jönköpings län och representanter från regionala kulturverksamheter träffar den 9 november 2016 Statens Kulturråd för att diskutera storleken på det statliga bidrag som Jönköpings län årligen får från Kulturrådet till regional kulturverksamhet.

De senaste åren har stora regionala satsningar ökat mängden och kvaliteten av kultur i Jönköpings län, som till exempel byggnationer av Kulturhuset Spira, Vandalorum och Filmbyn Småland, renovering av Jönköpings läns museum och utveckling av verksamheter som ShareMusic & Performing Arts och Grenna museum. Satsningarna har gjorts i samverkan mellan Region Jönköpings län, kommunerna, näringslivet och enskilda donatorer. Det är en samverkan som visar på en växande samsyn och en vilja att vara ett län som tar plats på Sveriges kulturkarta, till förmån för länets alla kommuner och invånare.

Utifrån de regionala satsningar som gjorts för att stödja en positiv utveckling av och för länets konst och kulturliv, utövare och invånare, samt att regionen tar ett allt större ansvar för att nå de nationella kulturpolitiska målen, är det rimligt att staten bidrar till en positiv utveckling av regionens kulturliv genom att öka den statliga medfinansieringen.

- Region Jönköping län tycker inte att det är befogat att Jönköpings län fortfarande är en av de regioner som tar emot minst stöd från staten, säger Lars Johansson, direktör för utbildning och kultur, Region Jönköpings län.

Kontakt

Torbjörn Eriksson (kd)
Vice ordförande i nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet, Region Jönköpings län
073-684 98 28

Lars Johansson
Direktör för utbildning och kultur, Region Jönköpings län
036-32 45 46, 0703-80 45 46