Ingen diskriminering i barnmorskemålet

Region Jönköpings län har inte diskriminerat en barnmorska som meddelat att hon av samvetsskäl inte kan delta i abortvården. Arbetsdomstolen (AD) avslår barnmorskans krav på skadestånd.

Arbetsdomstolen gick på tingsrättens och diskrimineringsombudsmannens tidigare beslut om att barnmorskan inte blivit diskriminerad, när hon nekats anställning med hänvisning till verksamhetens krav och patienternas bästa. 

– Det är bra att Arbetsdomstolen gör samma bedömning i frågan som övriga instanser, säger Anders Liif, HR-direktör vid Region Jönköpings län. Verksamheten i hälso- och sjukvården utgår ifrån patienternas behov av vård, och mot den bakgrunden anser vi att vår handläggning av arbetsansökningarna skett korrekt. Med detta i åtanke välkomnas AD:s dom idag. 

Sophie Thörne, arbetsrättschef på Sveriges Kommuner och Landsting, som företrätt Region Jönköpings län i Arbetsdomstolen instämmer: 

– Arbetsdomstolens bedömning utgår från verksamhetens krav och de arbetsuppgifter som ingår. Domen är därmed i linje med tidigare praxis på diskrimineringsområdet. Vården ska utgå från patientens behov – inte personalens, säger Sophie Thörne. 

Kontakt:

Presstjänst, Region Jönköpings län
036-32 40 30