Lägst andel trycksår hos patienter i Region Jönköpings län

Åtta procent av de inneliggande patienterna i Region Jönköpings län har trycksår enligt vårens nationella mätning. Det är en procentenhet lägre än 2016 och bästa resultatet i en jämförelse av Sveriges 21 landsting och regioner.

 – Mätningen visar att vi har ganska goda resultat, vilket är väldigt roligt. Risken för trycksår är något som vi fortsätter att ha uppmärksamhet på i vårt patientsäkerhetsarbete, säger Berit Axelsson, utvecklingsledare på Qulturum, Region Jönköpings läns centrum för utveckling och förbättringsarbete inom hälso- och sjukvård och tandvård.

Det är Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, som torsdag 20 april 2017 presenterar den årliga mätningen av trycksår som gjordes under en dag i vecka 10 av 15000 patienter i Sverige.

Trycksår delas in i fyra kategorier, från rodnad som inte bleknar vid tryck, till djup fullhudsskada.

Bästa resultat

När alla fyra kategorierna mäts får Region Jönköpings län bäst resultat. När den första kategorin räknas bort, hamnar Region Jönköpings län fortfarande på en andra plats i Sverige (4,6 procent), strax efter Landstinget i Kalmar län (4,1 procent).

Den nationella mätningen visar att andelen patienter med trycksår i Sverige är oförändrad sedan 2015, men minskar alltså något i Region Jönköpings län i en jämförelse 2017 med 2016.

Nytt för i år är att journalgranskningen var obligatoriskt vilket möjliggjort att andelen sjukhusförvärvade trycksår har kunna redovisas, vilket nationellt handlade om 10 procent.

Enligt internationella och nationella riktlinjer ska hudbedömning göras på alla patienter. De nationella resultaten visar att en sådan bedömning har gjorts på cirka 66 procent av alla patienter. Riskbedömning var dokumenterad på cirka 56 procent av alla patienter som är över 70 år, sängliggande eller har nedsatt rörelseförmåga.

Även förebyggande insatser mäts

Mätningen omfattar även bland annat förebyggande insatser som riskpatienter som får förebyggande madrass och lägesändring i säng.

– Trycksår är en mycket viktig del som vi arbetar intensivt med på vårdavdelningarna med olika förebyggande metoder, säger Mona Ottosson, vårdenhetschef på medicin- och geriatrikkliniken, Höglandssjukhuset i Eksjö. Riskbedömning gör vi av alla patienter över 65 år, och av de som är yngre vid behov.  Vi använder till exempel alltid madrasser som är tryckavlastande, men beställer också ofta tryckavlastande madrasser med luftkompressor, och gör vid behov schema för när patienter ska vändas. Så vi har ett väldigt naturligt fokus på risken för trycksår.

Nya rutiner för riskbedömning

– Vi gör bra framsteg. De rutiner som vi nu skapat över hela Region Jönköpings län för att göra riskbedömningar, gör att vi nu arbetar mycket förebyggande, och det visar sig genom att antalet patienter med trycksår minskar, säger Jan Sverker, vårdutvecklare på medicin- och geriatrikkliniken, Höglandssjukhuset, och representant i det övergripande arbetet med vårdprevention.

Fotnot:
Ett trycksår är en lokal skada i hud eller underliggande vävnad, orsakad av störning i blodtillförseln till området. Ofta beror detta på tryck, skjuvkrafter eller friktion.

   

Läs mer:

SKL:s arbete med patientsäkerhet(Extern länk)

Region Jönköpings län: Vårdprevention – trycksår