Patienterna nöjda med standardiserat förlopp i cancersjukvården

Majoriteten av de patienter i Jönköpings län som utretts och behandlats för cancersjukdom enligt ett nytt standardiserat vårdförlopp, SVF, är nöjda med den vård de fått och tycker att tiden till behandlingsstart varit rimlig. Det visar en nationell patientenkät, som Regionala cancercentrum i samverkan presenterade torsdag 3 november 2016.

Under 2015 infördes nationellt så kallat standardiserat vårdförlopp, SVF, för de fem första cancerdiagnoserna.

Ett standardiserat vårdförlopp för en viss cancersjukdom betyder att alla som utreds ska bemötas så lika det går. Vården strävar efter att undersökningarna ska göras i samma ordning och gå så fort som möjligt oavsett vem du är eller var du bor. Det ska finnas tider avsatta till de undersökningar som kan behövas. Varje cancersjukdom har ett eget standardiserat vårdförlopp.

Sveriges Kommuner och Landsting presenterar torsdag 3 november den första enkätundersökningen om hur patienterna har upplevt SVF-förloppet.

I Jönköpings län har totalt 117 patienter besvarat enkäten med 26 frågor om hur de upplevt det standardiserade vårdförloppet, både i de fall där den välgrundade misstanken visat sig vara cancersjukdom, och i de fall där misstanken efter utredning kunnat skrivas av.

90 procent nöjda med vården

Resultatet visar att 90 procent av de patienter som fått cancerdiagnos är nöjda med den vård de fått, något färre för de patienter där misstanken sedan kunnat avskrivas. Några av dessa patienter har förklarat att de inte uppfattat att de varit med i ett vårdförlopp.

– Det stora flertalet av de som besvarat enkäten tycker att de blivit bemötta med respekt och att de fått bra bemötande under utredningstiden, konstaterar Charlotte Carlsson, projektledare för SVF-förloppet i Region Jönköpings län.

Enkäten mäter patientens upplevelse i sju olika områden. Det handlar om emotionellt stöd, delaktighet och involvering, tillgänglighet (hur lätt det är att få kontakt med sjukvården), respekt och bemötande, kontinuitet och koordinering, information och kunskap, samt helhetsintryck.

Något över rikssnittet

Inom samtliga områden är resultatet bättre i Region Jönköpings län jämfört med riksgenomsnittet.

– Detta är glädjande för oss alla, i synnerhet för våra patienter men också för alla medarbetare som bidragit till resultatet, säger Charlotte Carlsson. Att vi inom hela vårdkedjan lyckas skapa trygghet för patienter i en utsatt situation med eventuell cancerdiagnos visat att vi är på rätt väg. Patienternas svar ger oss vägledning hur vi ska utveckla vårt arbetssätt ännu mer.  Både vi och landet i övrigt ligger lägre när det handlar om emotionellt stöd. Detta handlar om hur patienterna får besked, om närstående är med vid diagnosbesked och det känslomässiga stödet från vårdpersonal.

Sedan starten 2015 har allt fler cancerdiagnoser omfattats av SVF-processer, idag totalt 18 stycken. Hittills har drygt 4000 så kallade SVF-remisser skickats, vilket lett till 680 inledda behandlingar för cancersjukdomar, medan misstanken om cancer har kunnat avskrivas efter utredning för merparten av resterande remisser.

”Vi ligger väl framme”

– Vi ligger väl framme i Region Jönköpings län både i hur vi inkluderar patienter och hur vi använder SVF-förloppet. Hela vårdförloppet är beroende at att vi använder den speciella SVF-remissen oavsett om vi remitterar patienten från primärvården eller specialistvården. Dels säkrar vi kvaliteten på innehållet i remissen samtidigt som det underlättar bedömningen hos den som tar emot remissen, säger Charlotte Carlsson.

Fotnot:
De cancerdiagnoser som ingår i enkätundersökningen är prostatacancer, urinblåscancer, cancer i matstrupe, cancer i magsäcken, huvud-och halscancer samt akut myeloisk leukemi, AML.

Läs mer:

Standardiserat vårdförlopp ger tydlighet i cancersjukvården

Patienter utredda enligt SVF nöjda med vården (nytt fönster) (Extern länk)