Stor satsning på strategiska utvecklingsprojekt

Ett center för forskning och ett lärande nätverk inom samskapande i hälsa och välfärd. Samt en satsning på ledarskapsutveckling i Småland i syfte att främja innovativitet. Det är två av flera strategiska utvecklingsprojekt på totalt 20 miljoner kronor för länets utveckling och tillväxt som nämnderna som verkar för regional utveckling i Region Jönköpings län behandlade på sina sista sammanträden för 2016, tisdagen den 13 december.

I konkurrens med Storbritannien och Nederländerna har Jönköpings Academy fått en inbjudan från The Dartmouth Institute for Health and Clinical Practice i USA att vara en europeisk nod i forskningsnätverket ”The International Learning Network on Service Coproduction to Improve Health and Well-being”.

Samskapande i hälsa och välfärd

Projektet “The European Center for Services Coproduction in Health and Welfare” handlar om att etablera ett center för forskning och ett lärande nätverk inom samskapande i hälsa och välfärd. Det innebär att involvera patienter och närstående i processer och utveckling som rör den egna hälsan. En specifik diagnos kan behandlas mycket olika beroende på patientens och de anhörigas förutsättningar.

Nätverkets mål är att utveckla och förverkliga idéer inom samskapandedesign, till exempel inom serviceverksamheter och produkter som förbättrar hälsa och välbefinnande. Projektet genomförs i samverkan mellan Hälsohögskolan inom Jönköping University och Region Jönköpings län genom parterna Jönköping Academy, Qulturum, Futurum och sektion Folkhälsa.

Flera avsätter tid

Andra parter som finansierar projektet med sin tid är det kommunala samverkansorganet FoUrum, den ideella föreningen Origo Resurs och stiftelsen Bräcke Diakoni. Jönköping Academy som blir hemvisten för projektet, är ett samverkansforum som drivs av Region Jönköpings län, länets 13 kommuner och Jönköping University. Projektet ska pågå mellan 2017 och 2020 med en budget på totalt 20 miljoner kronor, varav Region Jönköpings län bidrar med 6 miljon kronor.

Småländskt ledarskap

Ledarskapet är en av de viktigaste frågorna för att skapa utveckling och innovationer. Därför kommer Linnéuniversitetet i Växjö tillsammans med Jönköping University att driva projektet Småländskt ledarskap under tre år för att utveckla ledarskapet i såväl näringslivet som offentlig sektor som andra organisationer.

Syftet är att stärka det innovativa ledarskapet samt verka för erfarenhets- och kompetensöverförning mellan såväl äldre som yngre ledare i ett generationsöverskridande lärande.

Nå 400 ledare

Arbetet ska företrädesvis ske i mindre grupper som möts regelbundet under ett års tid under en processledares ledning. Målet är att ha nått minst 200 befintliga ledare som medverkande i utvecklingsgrupperna, samt minst lika många yngre ledare eller blivande ledare. Avsikten är att satsningen ska bli långsiktig och fortsätta även efter projekttidens slut.

Det treåriga projektet finansieras av Linnéuniversitetet, Jönköping University, Kampradstiftelsen och de ingående länen. Region Jönköpings län går in med 2,4 miljoner kronor.

”Bidrar till attraktionskraften”

– Region Jönköpings län verkar tillsammans med andra aktörer för att stimulera utvecklingen i länet. Alla de beviljade projekten sker i samverkan med andra och med samfinansiering från många parter. Att vi är många som tillsammans bidrar till ett starkare näringsliv, forskning som knyter an till våra företag och utveckling av innovationer inom hälsosektorn med mera, är mycket positivt. Det är när vi arbetar tillsammans som vi uppnår utveckling och tillväxt, säger Ulrika Geeraedts, regional utvecklingsdirektör.

Detta är två exempel på nya projekt som startar i syfte att stärka kraften i Jönköpings län och skapa innovationer.

– Det är viktigt för länet att visa på långsiktighet i våra beslut om projekt så att vi på sikt skapar tillväxt och välfärd för att fortsatt kunna utvecklas mot vår vision ” För ett bra liv i en attraktiv region” säger Malin Olsson (M), ordförande i nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet.