Pressmeddelande: Toppresultat för energi, antibiotika och återvinning i ny miljöundersökning

En stor sänkning av energianvändningen, effektiv återvinning av avfall och låg andel förskrivning av antibiotika. Det är några av Region Jönköpings läns goda resultat i rapporten ”Öppna jämförelser för miljöarbetet i landsting och regioner” från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, som presenteras torsdagen den 3 november 2016.

– Vi ligger väl till i nationell jämförelse och har med de senaste årens miljöprogram haft en positiv utveckling, säger Rune Backlund, ordförande i nämnden för trafik, infrastruktur och miljö. Med vårt nya hållbarhetsprogram för 2017-2020 sätter vi ännu tuffare mål, bland annat när det gäller vår användning av kemikalier och egenproducerad, förnybar energi.

Tjugofem-procentig minskning av energianvändningen

Just när det gäller energianvändning har det genomförda programmet för energieffektivisering av egna fastigheter gett goda resultat, vilket syns undersökningen. Tack vare programmet har energianvändningen för uppvärmning och elförbrukning minskat motsvarande 25 procent sedan 2008, och samtidigt bidragit till en betydande kostnadsbesparing.

Effektiv avfallsåtervinning

Avfallsåtervinning är en annan miljöaspekt som får toppresultat undersökningen, där även svinnet av matavfall från sjukhusköken ingår. Matsvinnet hör redan idag till de lägsta i landet, men trots det är målet i det nyligen antagna hållbarhetsprogrammet att det ska sänkas ytterligare.

 – Vi har kommit långt när det gäller återvinningsarbetet men har en ambition om att minska matsvinnet inom hela verksamheten ytterligare 10 procent jämfört med 2015, säger Rune Backlund. Till år 2020 ska dessutom minst 60 procent av de inköpta livsmedlen vara ekologiska.

Minskade utsläpp av medicinska gaser

Miljöarbetet inom Region Jönköpings län har det senaste åren bland annat fokuserat på att minska utsläppen från medicinska gaser, och sedan sommaren 2016 har länets tre sjukhus en effektiv reningsteknik för att ta hand om använd lustgas från vården.

 – Införandet av effektiv reningsteknik är en av de miljöinsatsersom vi är stolta över att ha fått på plats, säger Agneta Jansmyr, regiondirektör. Det är en viktig miljöförbättring som radikalt minskar vår klimatpåverkan och som dessutom ger en bättre arbetsmiljö för personalen.  Just detta resultat i rapporten blir därför lite missvisande, då den baseras på siffror från 2015.

Förskrivning av antibiotika under rikssnittet

Antibiotikaförskrivningen, som är en annan indikator i miljörapporten, fortsätter att ligga under det nationella genomsnittet. Den goda utvecklingen kan till stor del kopplas till en mer medveten förskrivning inom primärvården.

 – Det visar att våra vårdcentraler fortsätter att ha fokus på detta, säger Agneta Jansmyr. Dessutom minskar också antalet recept i slutenvården något efter att i flera år ha legat konstant, vilket är mycket glädjande.

Läs rapporten:
Öppna Jämförelser - Miljöarbetet 2016 i landsting och regioner(Extern länk)

Kontakt

Rune Backlund
Ordförande i nämnden för trafik, infrastruktur och miljö
070-279 61 57
rune.backlund@rjl.se

Agneta Jansmyr
Regiondirektör
036-32 40 70
agneta.jansmyr@rjl.se