IT-centrum

Man framför dator med en telefon i handen
Foto: Johan W Avby

IT-centrums uppdrag är att tillgodose regionens behov av IT-tjänster. Det omfattar stöd för ledning och styrning av verksamheten, ändamålsenliga IT-tjänster för kärnverksamheternas bedrivande och IT-tjänster riktade mot medborgarna samt interna stödsystem.

IT inom regionen präglas, särskilt inom verksamhetsområdet ”Hälso- och sjukvård”, av lagkrav samt genomgående höga krav på användbarhet, informationssäkerhet, patientintegritet, tillgänglighet och driftsäkerhet. För många IT-tjänster behöver verksamheten ha tillgång till support dygnet runt.  Delar av verksamheten är högspecialiserad och teknikdriven.

Regionens IT-leveranser sker i huvudsak genom IT-centrum och i samverkan med beställande och mottagande verksamheter samt respektive systemförvaltningsorganisation.

Region Jönköpings län använder IT för att planera, genomföra och följa upp verksamheten, men också för att långsiktigt och konsekvent förbättra sättet att arbeta. IT-centrum är sedan 2001 kvalitetscertifierade enligt SS-EN ISO 9001:2008 som enda landsting i Sverige och miljöcertifierade sedan 2007 enligt SS-EN ISO 14001:2004.

Strategiska mål för IT

IT-centrum ska, liksom regionens övriga förvaltningar, bidra till att regionen når sin vision och sina strategiska mål. IT-centrums roll är dels att effektivt omsätta verksamhetsbehov till relevanta IT-stöd, men också att vara framåtblickande och proaktivt identifiera möjligheter där IT kan bidra till verksamhetsutveckling på ett effektivt sätt. Med avstamp i regionens vision och strategiska mål, verksamheternas kravbild på IT samt omvärldsanalys, har IT-centrum sex strategiska mål för IT. Dessa är:

  • IT som möjliggörare för verksamhet och medborgare (Medborgare och kund)
  • God förmåga att möta politiska beslut samt förändrade lagar och regler (Medborgare och kund)
  • Samlat IT-ansvar (Process och produktion)
  • Kontinuerlig utveckling av IT-centrums verksamhet (Lärande och förnyelse)
  • Ekonomi i balans (Ekonomi)
  • Delaktiga, kompetenta och engagerade medarbetare (Medarbetare)

 

Organisation och ledning

Ledning

IT-centrum leds av IT-direktören

Helena Glemdal

 
IT-direktör
Helena Glemdal 
helena.glemdal.bergkvist@rjl.se

 

 

Område strategiskt ledningsstöd

Strategiskt leder och styr IT-centrums verksamhet

Lotta Gustafsson

 

Områdeschef
Lotta Gustafsson
anne.charlotte.gustafsson@rjl.se

 

 

Område kundleverans


Områdeschef

Anna Jerkegren Kullberg
anna.jerkegren.kullberg@rjl.se

  

 

Enhet Lokal IT-service

Har daglig kontakt på plats hos våra kunder

Jonas Milton
Enhetschef
Jonas Milton
jonas.milton@rjl.se

Enhet Kundcenter

Har daglig kontakt med våra kunder i Kundcentret

Tomas Lundberg
Enhetschef
Tomas Lundberg
tomas.lundberg@rjl.se

 

Enhet Analys och Design

Arbetsleder, analyserar och kvalitetssäkrar IT-lösningar


Enhetschef

Anna Leo
anna.leo@rjl.se

Enhet Utveckling

Utvecklar system och tjänster

Anna Rydén


Enhetschef

Anna Rydén
anna.ryden@rjl.se

 

Enhet Applikation och infrastruktur

Hanterar den tekniska infrastrukturen

Fredrik Höher


Enhetschef

Fredrik Höher
fredrik.hoher@rjl.se