Inkluderande arbetsmarknad

Vi välkomnar mångfald! Olikheter berikar och ökar kreativiteten och innovationskraften i samhället, näringslivet och i den offentliga sektorn.

I Jönköpings län ska alla ha lika möjligheter att delta och bidra i ett tillgängligt, sammanhållande och hälsofrämjande samhälle oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, politisk övertygelse, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Det är ett mål i vår regionala utvecklingsstrategi och är viktigt för länets hållbara utveckling.

Utbildning och arbete är avgörande för att människor ska kunna vara delaktiga i samhället. Samtidigt är det viktigt för länets tillväxt och välfärd att så stor del av befolkningen som möjligt har arbete och bostad.

Integrationsrådet i Jönköpings län

Vi är med i Jönköpings läns integrationsråd. Integrationsrådet består av representanter från organisationer, myndigheter, näringsliv och idéburen sektor i länet. Integrationsrådet arbetar för ett effektivare integrationsarbete. Det ser till att de nationella målen för integration får genomslag i länet och för in det mångkulturella perspektivet i sina respektive verksamheter. Integrationsrådet samordnas av Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Jämställdhetsrådet i Jönköpings län

Vi är med i Jönköpings läns jämställdhetsråd. Jämställdhetsrådet är en samordnande och pådrivande kraft i länets arbete för att förverkliga de nationella politiska jämställdhetsmålen i Jönköpings län. Jämställdhetsrådet samordnas av Länsstyrelsen i Jönköpings län.