Assembly of European Regions

Håkan Sandgren
Foto: Mikael Bergström

Region Jönköpings län är sedan 1994 medlem i organisationen Assembly of European Regions (AER) och deltar aktivt i AER:s tre kommittéer.

AER är den största lobby- och intresseorganisationen för regionala frågor i Europa. Över 270 av Europas regioner är medlemmar. Bland dessa återfinns även regioner utanför EU-området, bland annat är ett par ryska regioner medlemmar i organisationen.

AER:s främsta uppgift att ta tillvara regionernas intressen, främst gentemot EU, som företrädare för den direktvalda demokratiska nivån mellan stat och kommun. AER arbetar för att öka regionernas politiska inflytande i de europeiska institutionerna och underlätta interregionalt samarbete över hela Europa. AER bevakar också regionernas intressen i EU:s utvidgningsprocess och i globaliseringen. En annan av huvuduppgifterna för organisationen är också att värna om närhetsprincipen och regionernas demokratiska självbestämmande.

Genom medlemskapet i AER har Region Jönköpings län deltagit i flera EU-projekt.

AER:s bevakning av regionernas intressen sker i tre politiska kommittéer och två stående kommittéer.

Region Jönköpings län är engagerad i följande kommittéer

  • Kommitté 1 (ekonomi och regional utveckling)
  • Kommitté 2 (sociala frågor och folkhälsa)
  • Kommitté 3 (utbildning, kultur, ungdom och internationellt samarbete)
  • Kommittén för övervakning och utvärdering

AER:s huvudkontor ligger i Strasbourg. Det finns även ett kontor i Bryssel och ett representationskontor för sydöstra Europa är placerat i Rumänien.