Europaforum

Forum i Jönköping
Foto: Johan Werner Avby

Välkomna till Europaforum Småland Blekinge Halland 12 maj 2017 - Gränsöverskridande samverkan i ett föränderligt Europa

Det europeiska samarbetet står inför förändrade förutsättningar, vilket öppnar upp för nya utmaningar och möjligheter på både lokal och regional nivå.

Det handlar om exempelvis nya villkor för EU-finansiering och behov av samverkan för att klara kompetensförsörjning samt ökade krav på hållbarhet med anledning av Agenda 2030.

Dessutom måste vi förhålla oss till förändrade politiska strukturer både inom EU och i omvärlden.

Vart är EU på väg och vad innebär det egentligen för aktörer i kommuner och regioner?

Vid Europaforum Småland Blekinge Halland 2017 lyfter vi dessa frågor genom intressanta föredrag och spännande diskussioner med politiker, forskare och sakkunniga.

Anmäl dig

Du kan anmäla dig fram till den 4 maj. Antalet platser är begränsat.

Anmäl dig till Europaforum 2017

Anmäl dig som student till Europaforum 2017

Dagens program

Med reservation för ändringar

TidProgrampunkt

9:30-10:00

Registrering och kaffe

10:00-10:15

Vad kan vi förvänta oss av dagen?

Malin Wengholm, regionråd och ordförande i regionstyrelsen, Region Jönköpings län, inleder Europaforum Småland Blekinge Halland 2017.

10:15-10:45

Från policy till plattformar

På senare år har antalet lagstiftningsförslag och direktiv från EU minskat. För att nå resultat på fokusområdena har istället flera initiativ tagits för att underlätta samarbete mellan Europas aktörer. Samarbete ses som nödvändigt för att nyttja varandras erfarenheter och knyta samman kompetenser till en större helhet än summan av varje enskild kompetens. Anna Nilsson från Smålands-Blekinges-Hallands Europakontor i Bryssel ger oss en närmare inblick i detta skifte. Vad innebär det egentligen ur ett regionalt perspektiv och hur kan vi bli bättre på att använda dessa samarbeten för att säkra vår framtida kompetensförsörjning?

10:45-12:00

Delaktighet i EU

Regeringen beslutade 2014 att utreda möjligheterna att främja insyn, delaktighet och inflytande för aktörer i Sverige när det gäller frågor som beslutas inom EU, vilket resulterade i SOU 2016:10 EU på hemmaplan. Helena Onn, ämnesråd på Statsrådsberedningen och medförfattare till SOU 2016:10, presenterar de viktigaste insikterna från utredningen. Hur kan vi jobba tillsammans för att stärka delaktighet, kunskap och engagemang i Sverige gällande EU bland både politiker, tjänstemän och allmänheten?

Johan Wullt, chef för media och kommunikation på EU-kommissionen i Sverige, talar om delaktighet i EU utifrån kommissionens perspektiv. Dessutom kommer Kristin Ivarsson, Sveriges kommuner och landsting, att dela med sig av det arbete som SKL gör samt hur kommuner och regioner runt om i landet arbetar för att förbättra delaktigheten i EU.

12:00-13:00

Lunch

13:00-14:00

Parallella seminarier

1. Framtida finansieringsmöjligheter från EU
Eric Gällstad, avdelningschef för offentlig utlåning i Norden och Tyskland vid Europeiska investeringsbanken, förklarar vad finansiella instrument egentligen innebär, hur finansiering i denna form skiljer sig åt från nuvarande projektmedel och vilka möjligheter det bär med sig för aktörer på regional och kommunal nivå. Här ges även konkreta exempel på insatser som har finansierats med hjälp av lån från Europeiska investeringsbanken.

2. Horisont 2020 – Att dra in de stora pengarna
Magnus Granström, forskningschef vid Jönköping University, Eva-Lisa Ahnström, projektrådgivare vid Blekinge Tekniska Högskola, och Anna Kivilehto, projektrådgivare vid Linnéuniversitetet, delar med sig av konkreta tips på hur man kan gå tillväga för att förbättra sina möjligheter att få finansiering av EU till större projekt. Vad är viktigt att tänka på och hur utvärderas projekten? Vilka är framgångsfaktorerna och mervärdena av att jobba med projektfinansiering från EU?

3. Hållbar regional utveckling
Joacim Rosenlund, forskare vid Linnéuniversitetet, förklarar vad som menas med biobaserad och cirkulär ekonomi, varför dessa begrepp är så viktiga och hur vi kan samverka för att uppnå en hållbar regional utveckling. Carlos Pettersson från Energikontoret Norra Småland bjuder på exempel på hur man kan jobba tillsammans för en mer biobaserad, och därmed hållbar, framtid. Dessutom får vi exempel på hur företag inom besöksnäringen jobbar systematiskt med hållbarhet och kvalitet, genom Lena Larsson och Ing-Marie Sandström från Smålands Turism.

14:00-14:15

Kaffe

14:15-15:15

Vart är EU på väg?

Vi blickar ännu mer framåt och diskuterar vad som händer efter Europa 2020, med särskilt fokus på regionalpolitiken. Genom en panel bestående av politiker med gedigen erfarenhet av att jobba med frågor på både lokal, regional, nationell och europeisk nivå berör vi ämnen som regionernas roll i det framtida EU, planer på storregioner, sammanhållningspolitiken, effekter av förändrade finansieringsvillkor på regional nivå och hållbar regional utveckling.

Talare:

Sotiris Delis (M), Riksdagsledamot (Jönköpings län) och ledamot riksdagens utrikesutskott

Anna Hedh (S), ledamot Europaparlamentet

Kent Johansson (C), tidigare Regionråd samt ledamot av Europaparlamentet och EU:s Regionkommitté

Niclas Palmgren (M), ordförande kommunfullmäktige och 1:e vice ordförande kommunstyrelsen, Gislaveds kommun

Ytterligare talare bekräftas senare

15:15-15:30

Vad tar vi med oss hem/hur jobbar vi vidare?

Vi avrundar med ett par större och mindre reflektioner från dagen.