Region Jönköpings län ingår i nationellt projekt för att stärka den ideella kulturens inflytande

Region Jönköpings län är en av fyra regioner som medverkar i det nationella projektet Kick – ”Kvalitet i civilsamhällets kultursamverkan” för att stärka kulturorganisationers medverkan i arbetet med de regionala kulturplanerna. Det första mötet är den 6 december, då träffas inbjudna kulturorganisationer i Jönköping för att skapa en regional kulturallians som blir en kanal in i arbetet med den nya regionala kulturplanen.

Kick-projektet drivs av Ideell kulturallians och finansieras av Kulturrådet samt de fyra regionerna som ingår i projektet. Projektet syftar till att långsiktigt stärka den ideella kulturen på regional nivå.

Kick har utvecklat ett metodverktyg som ska hjälpa deltagare att få en bättre förståelse för den regionala kulturpolitiken – som nu testas tillsammans med regionerna.

I projektet ingår också att bilda regionala ideella kulturallianser i medverkande regioner för att skapa kulturpolitiska plattformar för civilsamhället. För Jönköpings läns del innebär det att projektet Kick kommer att göra en inventering av kulturorganisationerna i civilsamhället. De kommer att bjuda in till samråd och arbeta för att starta en regional ideell kulturallians i Jönköpings län, som kan bidra till arbetet med den regionala kulturplanen 2018-2020.

I inventeringen hoppas man kunna hitta fler kulturföreningar, bland annat inom Sveriges nationella minoriteter, och engagera dem i större utsträckning än tidigare.

– Det finns en styrka i att projektet sträcker sig över flera län, vi kan dela erfarenheter med varandra och i slutändan få en väl förankrad kulturplan i Jönköpings län. Vi hoppas att projektet kan hjälpa oss att nå fler, fördjupa kunskapen om kultursamverkansmodellen och skapa en stabil plattform för framtida dialog, säger Jörgen Lindvall, kulturchef, Region Jönköpings län.

– Med det här projektet hoppas vi kunna ge kulturorganisationerna i Jönköpings län en kick för att prata ihop sig inför arbetet med den nya kulturplanen. Studiehandledningen som vi har tagit fram kommer att hjälpa deltagarna att enkelt sätta sig in i frågor som rör kulturplanen, säger Anna Maris, projektledare för Ideell kulturallians projekt Kick.

Kick-projektet löper officiellt från juli till februari 2017. Det finansieras av Kulturrådet och drivs av den nationella organisationen Ideell kulturallians. Förutom Region Jönköpings län är Region Kronoberg, Region Blekinge och Uppsala läns landsting med i projektet.

Arbetet går att följa i facebookgruppen ”IKA Jönköping”: 
IKA Jönköping, Facebook(Extern länk)

Om Ideell kulturallians

Ideell kulturallians (IKA) är en samverkansorganisation med 20 medlemsorganisationer på riksnivå. IKA arbetar för att synliggöra betydelsen av sina medlemmars verksamhet inom olika politikområden men främst i frågor som rör kultur.

Genom att verka för att IKA nationellt och regionalt blir en samtalspart till politiken och myndigheter vill IKA öka inflytandet över de beslut och beslutsprocesser som berör medlemmarnas verksamheter. Detta görs genom att skapa regionala ideella kulturallianser i hela landet. Huvudfokus är att möjliggöra för organisationerna att utöva inflytande inom kultursamverkansmodellen. 

Regionala IKA finns redan i Skåne, Östergötland, Stockholm, Värmland och Västernorrland.