Digital delaktighet och kompetens

Killar som sitter runt ett bord.
Mediekunnighet handlar om att förstå mediernas roll och funktion i ett demokratiskt samhälle. Foto: Gudrun Romeborn

Regionbibliotek Region Jönköpings län stödjer folkbibliotekens roll som aktör i den digitala samhällsutvecklingen.

På så sätt skapas möjligheter för invånarna att bli digitalt delaktiga.

Detta sker genom att

  • Stimulera till ökad kompetens inom medie- och informationskunnighet (MIK)
  • Stödja biblioteken i att tillämpa nya digitala verktyg och metoder
  • Samverka med andra aktörer inom digital utveckling
  • Synliggöra bibliotekens roll i den lokala och regionala digitala utvecklingen.

Utvecklingsprojekt

Digidel för bibliotekspersonal

Digidel för bibliotekspersonal är en utbildningssatsning med syftet att fler ska kunna använda bibliotekets digitala medier, arbeta för att göra de digitala medierna tillgängliga för användarna samt känna till och kunna använda olika digitala arbetsverktyg.

Digital läsning

Ett regionalt utvecklingsprojekt med surfplattor som verktyg i syfte att stimulera metodutveckling av läsfrämjande insatser via digital teknik på länets folkbibliotek.

Surfplattorna synliggör bibliotekens digitala utbud och möjliggör ökad digital läsning och tillgänglighet i syfte att minska den digitala klyftan.