Långsiktig infrastrukturplanering

Ett av Region Jönköpings läns viktiga uppdrag är att planera för den regionala infrastrukturen och ta fram en regional transportplan. Statliga Trafikverket utför och bekostar sedan de åtgärder som vi beslutar om.

I Sverige är det antingen kommunerna eller staten som ansvarar för den allmänna infrastrukturen. Förenklat ansvarar och betalar kommunerna för sina gator, trottoarer och cykelvägar inom tätorten medan staten, genom Trafikverket, ansvarar för vägar och järnvägar utanför tätorterna.

Vi har i uppdrag att planera infrastrukturen på regional nivå och ta fram en regional plan för transportinfrastrukturen. Staten planerar för alla järnvägar och Europavägar i den nationella planen. Tillsammans innehåller de båda planerna alla Trafikverkets satsningar på infrastrukturen i Jönköpings län.

För planperioden 2014–2025 har regeringen beslutat att satsa ca 1,3 miljarder kronor för åtgärder som vi föreslår i Jönköpings läns regionala transportplan. Åtgärderna handlar både om större investeringar och mindre åtgärder som exempelvis ska underlätta för resenärer med kollektivtrafiken eller gående och cyklister. Syftet är att vi ska få ett konkurrenskraftigt och hållbart transportsystem som främjar tillväxt och utveckling i vårt län.

Viktiga underlag i arbetet med den regionala transportplanen är till exempel Jönköpings läns regionala utvecklingsstrategi (RUS) och Länstrafikens regionala trafikförsörjningsprogram.

Åtgärdsvalsstudie väg 40, Ulricehamn–Jönköping

Rapport åtgärdsvalsstudie (ÅVS) väg 40(pdf-dokument)

Bilaga 1 och 2: översiktskartor(pdf-dokument)

Bilaga 3: Jordartskarta västra delen(pdf-dokument)

Bilaga 4: Jordartskarta östra delen(pdf-dokument)

Bilaga 5: åtgärdsförslag prövning och paketering(pdf-dokument)