Hållbara transporter

Moderator: Mikael Karlsson

Pass 1 09.30-10.30

Passivitet i klimatfrågan är dyrare än åtgärder

Mikael Karlsson, phd, Kungliga Tekniska Högskolan

Det är samhällsekonomiskt motiverat att snabbt vidta kraftfulla klimatåtgärder, och att det blir dyrt att vänta.
(Gemensamt föredrag för alla fyra arenor)

Pass 2 11.00-12.00

Svensk energi i transportsektorn

Lars Waldheim, Waldheim Consulting

Förgasningstekniken och avancerade biodrivmedel

Förgasningsteknik innebär att ett fast eller flytande bränsle (t.ex. fasta biobränslen eller svartlut) omvandlas till en gasformig mellanprodukt, syntesgas som är en viktig utgångspunkt för många etablerade kemiprocesser. Denna används i sin tur i processer för att framställa flytande (metanol, DME och FT-kolväten) eller gasformiga (metan, vätgas) energibärare.

Det har sedan oljekrisen på 1980-talet bedrivits forskning i bl.a. Sverige om på grund av potentialen att från inhemska bränslen för att kunna till en betydande del säkra tillgången på drivmedel. Efter sekelskiftet har minskad klimatpåverkan tillkommit som ett ytterligare, och mycket starkt motiv.

Trots detta har ett industriellt genomslag än så länge uteblivit. Detta beror på svårigheter att introducera ny teknik i storskaliga prototypanläggningar utifrån att direkta och indirekta stödåtgärder inte hittills varit tillräckliga för att kompensera för både teknikrisker och marknadsrisker, samt dessutom framförallt inte varit nog långsiktiga ur en anläggningsinvesterares horisont.

Teknikens grunder, möjligheter och status i och utanför Sverige kommer att belysas översiktligt. Dessutom berörs hur Parisavtalet och, i dess kölvatten, kommande politiska beslut i Sverige och EU ger tekniken en framtida förstärkt relevans och möjlighet.

Tomas Ekbom, Biodriv

Är den svenska finetanolen död? Hur viktig är den för svensk, fossilfri fordonsbränslemix? Vilka behov finns på styrmedelssidan?

Fredrik Andrén, innovator 10X Labs

Solaropolis är iden om en stad vilken åtnjuter ett överflöd av förnybar energi. Utveckling inom framställande, förbrukning och förvaring av elektricitet pekar mot en värld där energi inte längre är en bristvara vilket gör dagens affärsmodeller irrelevanta. El eller vätgasdrivna fordon skapar hållbar transport, frågan är hur affärsmodellen för en sådan verklighet ser ut, och hur vi tar det första steget mot att identifiera den. 10X Labs arbete med Blekingetrafiken lade grunden till deras förmåga att experimentera med framtidens transport och höstens uppdrag, Upptäck Solaropolis, fortsätter den resan.

Du kommer få del av en sammanfattning av insikter från tidigare uppdrag såväl som möjligheten bli en del av den fortsatta strävan mot Solaropolis: staden med energi i överflöd.

Pass 3 13.30-14.30

Tunga transporters väg mot fossilfrihet

Tove Winiger, politiskt ansvarig, Sveriges transportföretag (preliminär)

Utsläppen från den tunga trafiken ökar och utgör en stor utmaningen om vi ska nå en fossiloberoende transportsektor 2030. Vissa menar att de tunga transporterna flyger under radarn och vi fokuserar på personbilar. Vad krävs för att ställa om tunga transporter till fossilfrihet? Är det ens möjligt? Vilka är utmaningarna på kort och lång sikt?

Morten Tonjumshagen, Litra AS
Det norska transportföretaget Litra AS satsar hållbart och ska de närmaste fem åren köpa minst 100 nya gasdrivna lastbilar. Hör mer om deras ambitiösa planer på hållbara godstransporter och hur de kan medverka till bland annat utbyggnad av tankinfrastruktur i Norge, men kanske också i Sverige.

Ivo Pimnetel, CBDO och grundare, Keyou

Vätgastekniken och svenskproducerad, hållbar vätgas är viktig för att nå det fossilfria samhället. I Tyskland är man mycket offensiv i sitt arbete att skala upp vätgasutbyggnaden, men hur ser det ut i Sverige? Vad behövs för att få fart på utvecklingen. Keyou berättar om utvecklingen och om sin nya konverteringsteknik för dieselmotorer. Med Keyous teknik konverteras en befintlig dieselmotor förhållandevis enkelt och ekonomiskt. (Föredraget hålls på engelska)

Pass 4 15.00-16.00

Strategier för fossilfria transporter

Så långt har Sverige kommit på vägen till fossiloberoende

Per Östborn, indikatorsansvarig 2030-sekretariatet

Per Östborn presenterar indikatorerna som följer utvecklingen mot 2030-målet om en fossiloberoende fordonsflotta. Vilka fordon och bränslen har gått bäst? Hur har fordonsanvändningen förändrats?

Från visioner till digitala lösningar - lokal omställning till fossilbränslefria transportsystem (preliminär)

Det råder stor osäkerhet om hur övergången till ett fossilfritt transportsystem ska ske. I kommuner och regioner undrar tjänstemän och politiker vad de ska välja såväl i dag, vid inköp och upphandlingar, som i den långsiktiga planeringen.

Projektet syftar till att med förbättrad information om drivmedel i ett systemperspektiv och användning av smarta digitala lösningar stärka kommuners och regioners förutsättningar att driva utvecklingen av ett fossilbränslefritt transportsystem. I projektet undersöks vilken information som behövs i olika beslutssituationer för att nå visioner om fossilfria transportsystem, och hur befintliga digitala lösningar uppfyller kunskapsbehoven, särskilt vad gäller miljöprestanda.

I projektet genomförs lokala fallstudier och även en internationell utblick genom litteraturstudier. Arbetet förankras i vetenskapliga teorier med systemperspektiv: Digitala system för transportsektorn, livscykelanalys och strategier för hållbar utveckling.