Hållbart resande och transporter

Hur vi transporterar oss ger olika effekter beroende på vilket färdmedel vi väljer. Bilen har en dominerande ställning som förstaalternativ, ofta vanemässigt, både för korta och lite längre resor inom länet. Detta har stora negativa effekter på hälsa, miljö, ytanvändning med mera.

Jönköpings län är ett väg- och järnvägsrikt län med stora planerade infrastruktursatsningar. Länet har även fler bilresor jämfört med liknande regioner. Potentialen att minska koldioxidutsläppen är stor genom att byta till hållbara resesätt, från bil till cykel och kollektivtrafik samtidigt som det finns en affärsmässig potential i projektidéerna.

Transportfrågan är Jönköpings län största klimat- och miljöutmaning. Utifrån länets goda logistiska läge, klassning som landsbygdslän med många små och medelstora företag samt medföljande problemställningar ges även många möjligheter och projektunderlag.

Pågående projekt

På rätt väg – vägen framåt för hållbart resande i Jönköpings län är en förstudie. Syftet är att vidareutveckla de frågor och projektidéer kring hållbara resor och transporter som uppstått i samband med Energikontor Norra Smålands tidigare hållbart resande-projekt ”Den goda resan”, Jönköpings läns första regionala projektet inom hållbart resande. Då byggdes ett nätverk och en begynnande plattform för området upp under projektet. Inom detta nya regionala fokusområde behöver det utredas vilka frågor och projektidéer som det ska arbetas vidare med, och hur. Flera av idéerna från tidigare projekt kommer att tas med i ERUF-ansökan ”RESAN - regionalt stöd för hållbart resande i Jönköpings län” där näringslivskopplingen är viktig.

Kopplingarna till den nya regionala översiktsplanen, höghastighetsjärnväg och Region Jönköpings län hållbarhetsprogram och ska också utredas.