Årsredovisning

Clown och barn leker
Foto: Johan W Avby

I dokumentet Årsredovisning 2016 kan du läsa om allt som hände 2016.

Årsredovisning med förvaltningsberättelse är Region Jönköpings läns koncernbokslut. Den beskriver hur de olika verksamheternas resultat förhåller sig till de mätetal och mål som fastställs i det övergripande styrdokumentet Budget med flerårsplan.

Till årsredovisningen länkas specifika årsrapporter och verksamhetsberättelser som till exempel årsrapport från barnhälsovården och patientsäkerhetsberättelse.

Årsredovisning 2016

Vårt län ska vara den bästa platsen att växa upp på och målet är att bli Sveriges fjärde tillväxtregion. Därför är det roligt att se att vårt arbete med regional utveckling och hälso- och sjukvård visar goda resultat. Många mål har nåtts, helt eller delvis, och regionens ekonomiska resultat 2016 var 316 miljoner kronor. Det är bra - det behöver vi för de investeringar som pågår eller kommer under de närmaste åren.

Mycket händer under ett år i vår stora verksamhet. Det stora och genomgripande arbetet ”Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård” fortsätter för att ställa om till mer primärvård, egenvård och förebyggande arbete.

Ett stort antal integrationsprojekt pågår inom både hälso- och sjukvård, kultur, näringsliv och utbildning. Resorna i länstrafiken fortsätter att öka och Sverigeförhandlarna fortsätter planera för höghastighetsjärnväg med Jönköping som knutpunkt.

Vi har också ett nytt hållbarhetsprogram, där social hållbarhet för första gången ingår som en viktig framgångsfaktor. Inom hälso- och sjukvård ligger vi i topp i öppna jämförelser, nationell patientenkät och hälso- och sjukvårdsbarometern. Tandhälsan hos barn och ungdomar fortsätter vara bland de allra bästa i landet.

Inom kulturen har föreställningar för barn ökat och under året har vi kunnat se två musikaler på Spira, Spelman på taket och Passion.

I året i korthet får du en snabb bild av viktiga händelser. Bläddrar du vidare kan du läsa mer om regionens verksamhet, som folkhälsa och sjukvård, regional utveckling och medarbetare.

Årsredovisningen utgår från det uppdrag regionfullmäktiges 81 ledamöter beslutade om i november 2015. Allra sist finns dessutom en sammanställning av alla mål och hur vi lyckats nå dem.

Vi har en mycket fin verksamhet med bra resultat och nöjda invånare. Vi har naturligtvis också utmaningar. Under 2016 har vi, liksom övriga regioner och landsting, arbetat mycket med kompetensförsörjning som är en viktig framtidsfråga. Andra framtidsfrågor är befolkningsutveckling, integration och stora investeringsbehov i både infrastruktur och vårdverksamhet.

Höstens medarbetar- och säkerhetenkät gav värdefullt
underlag till fortsatt utveckling och visade mycket
fina resultat i hur man ser på sin närmaste chef.

Den relationen mellan medarbetare och chefer betyder
mycket när vi möter framtiden. Det gör vi genom att fortsätta arbeta med verksamhetsutveckling och för en stabil ekonomi, som också är långsiktigt hållbar.

Medarbetare och chefers stora engagemang, tillsammans
med förmåga och vilja att hitta nya arbetssätt, gör vårt arbete för ett bra liv i en attraktiv region framgångsrikt.

Vi vill tacka alla medarbetare för ert viktiga och engagerade
arbete under 2016!

Malin Wengholm
Regionstyrelsens ordförande

Agneta Jansmyr
Regiondirektör