Patientnämnden

Du och dina anhöriga kan vända er till patientnämnden om det uppstått problem i vården som inte går att lösa på plats eller när du vill ha kontakt direkt med en opartisk instans som är fristående från vården.

Har du synpunkter på vården?

Patientnämnden kan ta emot skriftliga anmälningar men också muntliga förfrågningar, synpunkter, förslag och klagomål per telefon eller vid besök. Patientnämnden har inga disciplinära befogenheter utan arbetar som en rådgivande instans mellan vårdgivare och patient. De synpunkter som kommer in till nämnden sammanställs och tas om hand som en del i vårdens kvalitetsutveckling. Patientnämnden omfattas av samma starka sekretess som hälso- och sjukvården.

Underlättar kontakten mellan dig och vården

Patientnämnden är till för att underlätta kontakten mellan dig och vårdpersonalen. Patientnämnden behandlar ärenden från sjukvård, kommunal äldrevård, tandvård och privata vårdgivare som har vårdavtal med Region Jönköpings län.

För att patientnämnden på bästa sätt ska kunna handlägga ditt ärende och bidra till kvalitetsutveckling och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården samt tandvården behöver patientnämnden behandla (till exempel registrera och lagra) de personuppgifter som lämnas.

Ärenden registreras i vår databas

Ärenden som kommer till patientnämnden registreras i vår databas. För patienten registreras vanligen namn, adress, telefonnummer samt personnummer. Om patienten företräds av ett ombud registreras även dennes namn, adress och telefonnummer. Dessa uppgifter är sekretessbelagda.

Vill du ha information om vilka personuppgifter patientnämnden behandlar kan du lämna en skriftlig begäran, som du själv undertecknat, till patientnämnden.

Dina synpunkter är värdefulla

Om du önskar kan patientnämnden utreda ditt ärende genom att skicka din skrivelse till den vårdgivare det gäller. För att vårdgivaren ska kunna ge dig ett svar lämnar patientnämnden i samband med detta ut ditt namn och personnummer.

En av nämndens huvuduppgifter är att bidra till kvalitetsförbättringar och patientsäkerhet i vården. Alla synpunkter som kommer till patientnämnden är värdefulla och framförs i avidentifierad form till ansvariga inom vården.