Pressmeddelanden lex Maria

Anmälan enligt lex Maria – rutin följdes inte

En patient fick lunginflammation och behövde vård på intensivvårdsavdelning efter att rutinerna vid en bukoperation inte följts. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Anmälan enligt lex Maria - läkarbedömning uteblev

Efter en tvångsåtgärd på en psykiatrisk klinik skulle den ansvariga läkaren ha tagit ställning till om patienten var i behov av psykiatrisk tvångsvård, men detta gjordes inte. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Beslut i lex Maria-ärende – fördröjd diagnos

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, meddelar beslut i ett ärende som handlar om en patient som efter en pacemakerinläggning fick komplikationer i form av att ena pacemakerkabeln gått igenom hjärtmuskelväggen och orsakat en blödning.

Anmälan enligt lex Maria – förväxling av läkemedel

Patienten skulle få en förberedande spruta inför narkosen men en förväxling av läkemedel gjorde så att muskelavslappnande medel injicerades istället. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Anmälan enligt lex Maria – trycksår uppmärksammades inte

En patient med gipsat benbrott drabbades av trycksår som inte upptäcktes i tid. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Beslut i lex Maria-ärende – fördröjd diagnos

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, meddelar beslut i ett ärende där en kvinna som var gravid drabbades av havandeskapsförgiftning i slutet av graviditeten och där brister i rutiner, arbetssätt och samverkan bidrog till en försenad diagnos.

Anmälan enligt lex Maria - fördröjd diagnos av cancer

Cancerdiagnosen fördröjdes för tre patienter på grund av lång väntetid till tarmundersökning. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Anmälan enligt lex Maria – instrumentbrist ledde till ny operation

Vid en ryggoperation saknades rätt instrument för att slutföra operationen, vilket ledde till ytterligare en operation. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Beslut i lex Maria-ärende – fördröjd handläggning vid diabetesinsjuknande

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, meddelar beslut i ett ärende som handlar om att ett barn som insjuknade i diabetes inte remitterades akut till barnkliniken vid den första vårdkontakten med vårdcentralen, trots kraftigt avvikande provsvar.

Anmälan enligt lex Maria - fördröjd diagnos

Symtom hos patient som fått pacemaker inopererad tolkades inte korrekt från början och därför fördröjdes diagnosen med några timmar. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.