Vårdcentralerna Bra Liv skapar internt chefsprogram

Vårdcentralerna Bra Liv skapar internt chefsprogram

Bodil Nordberg Grahn, HR-chef för Vårdcentralerna Bra Liv
Bodil Nordberg Grahn, HR-chef för Vårdcentralerna Bra Liv, planerar för ett chefstraineeprogram 2017 som ska förbereda medarbetare för kommande chefsroller. Foto: Mikael Bergström

I början av 2017 startar Vårdcentralerna Bra Liv ett program för chefstrainee, där en grupp medarbetare under ett år kommer att delta i ett program som förbereder dem för framtida chefsjobb i organisationen.

– Vi vill ta aktivt ansvar för vår chefsförsörjning. Det finns en efterfrågan och behov av detta i vår organisation, säger Bodil Nordberg Grahn, HR-chef för Vårdcentralerna Bra Liv, med 31 vårdcentraler i Jönköpings län, sedan oktober 2016.

Hon är beteendevetare och kommer närmast från Jönköpings kommun, där hon bland annat arbetat med organisatorisk och social arbetsmiljö, och de senaste fem åren varit chef för kommunens företagshälsovård.

Strategiskt arbete hitta chefer

Nu är hon HR-chef för Bra Liv:s 31 vårdcentraler med cirka 1 000 medarbetare, och har ansvar för bland annat det strategiska och långsiktiga arbetet att få fram nya chefer i organisationen.

Utgångsläget är bra. Den senaste medarbetarskaps- och säkerhetsenkäten gav högt betyg till det nära ledarskapet inom Bra Liv. Bodil Nordberg Grahn tror också att intresset är ganska stort för en del medarbetare att på sikt bli chefer.

– Men det kan kännas som ett stort kliv att ta. Därför vill vi hjälpa till med att komma in i den rollen.

Det sker genom den chefstraineegrupp som startar i början av 2017. Tanken är en grupp på fem till sju personer som träffas varannan månad under ett år för utbildning av interna föreläsare.

Får ”skugga” en verksamhetschef

– De får gå igenom ett program kring våra värderingar och vårt varumärke, hur arbetsgivarperspektivet ser ut och hur vi arbetar med bland annat kompetensförsörjning, ekonomi och kommunikation. Var och en ska ha en handledare och få ”skugga” någon som idag är verksamhetschef. Under tiden ska de också få göra ett projektarbete med chefskap som focus, säger Bodil Nordberg Grahn.

Först och främst ska lämpliga och intresserade deltagare i organisationen identifieras, bland annat genom de löpande medarbetarsamtal som hålls.

Chefstraineeprogrammet ska ses just som en förberedelse för att på sikt kunna söka chefsjobb inom organisationen. När året är slut görs en utvärdering av förutsättningarna.

– Vi följer upp deras förväntningar och deras kompetensutvecklingsplan. Men förhoppningen är att de ska ha intresse för en tjänst som till exempel vårdenhetschef eller verksamhetschef. Det är inte självklart att programmet leder till en chefstjänst, men det har då ändå inneburit en personlig utveckling för de berörda. På detta sätt har vi både främjat chefsförsörjning och skapat ett forum för kompetensutveckling för våra medarbetare, säger Bodil Nordberg Grahn.

Utveckla stödet till chefer

Parallellt pågår också ett arbete att utveckla stödet till nya chefer.

– Vi har här en dialog med dagens chefer om vilket stöd de nya cheferna behöver i sin roll, och vilka drivkrafterna är för att utveckla sin verksamhet.

Det pågår också ett ständigt rekryteringsarbete kring andra yrkesgrupper inom primärvården, inte minst läkare.

– Vi måste ha olika kanaler för att hitta medarbetare och sedan visa på karriärmöjligheter. Nu söker vi bland annat svenska läkare som är utbildade utomlands, och som kan få klinisk erfarenhet genom att vara läkartrainee. Vi vill möta våra utlandsrekryterade läkare med god introduktion, handledning och arbetsmiljö. Samtidigt måste vi vara flexibla och prova nya lösningar.

Analys av sjukfrånvaron

Under 2017 ska Vårdcentralerna Bra Liv också göra en analys av både frisknärvaro och sjukfrånvaro bland medarbetarna och vilka åtgärder som kan behövas.

– Vi ligger lägre än Region Jönköpings län i stort när det gäller sjukfrånvaron. Men vi vill vara en attraktiv arbetsgivare med friska och stimulerade medarbetare, därför är det viktigt att vi har ett gott systematiskt arbetsmiljöarbete som främjar hälsan, säger Bodil Nordberg Grahn.

MIKAEL BERGSTRÖM