Primärkommunalt samverkansorgan 2018

Dokument och protokoll avseende 2018.

Sammanträde 2018-12-06

Protokoll(pdf-dokument)

Kallelse(pdf-dokument)

Ärenden

1. Beslut avseende budget och verksamhetsplan för Kommunal utveckling för 2019, RJL 2018/2303(pdf-dokument)

3. Information om resultatet från utvärderingen av Kommunal utveckling, RJL 2018/2537 (missiv)(pdf-dokument)

5. Budgetuppföljning Kommunal utveckling 2018-10-31(pdf-dokument)

7. Information om naturbruksutbildningen i Jönköpings län, Stora Segerstad naturbrukscentrum(pdf-dokument)

7. Information om naturbruksutbildningen i Jönköpings län, Tenhults naturbruksgymnasium(pdf-dokument)

9. Anmälningsärenden till PKS(pdf-dokument)

Sammanträde 2018-10-11

Protokoll(pdf-dokument)

Kallelse(pdf-dokument)

Ärenden

2. Beslut avseende arbetsordning för Primärkommunalt samverkansorgan, RJL 2018/1547 (missiv)(pdf-dokument)

2. Beslut avseende arbetsordning för Primärkommunalt samverkansorgan, RJL 2018/1547 (arbetsordning)(pdf-dokument)

3. Beslut om verksamhetsavtal avseende primärkommunal samordning och utveckling, RJL 2018/1548 (missiv)(pdf-dokument)

3. Beslut om verksamhetsavtal avseende primärkommunal samordning och utveckling, RJL 2018/1548 (verksamhetsavtal)(pdf-dokument)

4. Sammanträdestider för PKS 2019(pdf-dokument)

5. Rapport tertial 1-2 2018 för Kommunal utveckling(pdf-dokument)

9. Kommunal utvecklings forskningsstrategi(pdf-dokument)

12. Anmälningsärenden till PKS(pdf-dokument)

Sammanträde, extrainsatt 2018-06-14

Protokoll(pdf-dokument)

Kallelse(pdf-dokument)

Ärenden

1. Beslut avseende reviderat KomHem-avtal, RJL 2015/999 (missiv)(pdf-dokument)

1. Beslut avseende reviderat KomHem-avtal, RJL 2015/999 (ursprungligt avtal med förslag till revideringar och bilagor)(pdf-dokument)

1. Beslut avseende reviderat KomHem-avtal, RJL 2015/999 (reviderat avtal)(pdf-dokument)

2. Diskussion avseende arbetsordning för Primärkommunalt samverkansorgan(pdf-dokument)

3. Diskussion avseende verksamhetsavtal avseende primärkommunal samordning och utveckling(pdf-dokument)

4. Fribrev angående projektet VISAM Arena(pdf-dokument)

Sammanträde 2018-05-17

Protokoll(pdf-dokument)

Kallelse(pdf-dokument)

Ärenden

1. Beslut avseende budget och den framtida processen med att etablera ett länsgemensamt regionalt Vård- och omsorgscollege samt representation i ny styrgrupp, RJL 2015/221 (missiv)(pdf-dokument)

1. Beslut avseende budget och den framtida processen med att etablera ett länsgemensamt regionalt Vård- och omsorgscollege samt representation i ny styrgrupp, RJL 2015/221 (bilaga kostnadsfördelning)(pdf-dokument)

3. Beslut avseende utredningen av den palliativa vården i Jönköpings län, RJL 2017/1521 (missiv)(pdf-dokument)

3. Beslut avseende utredningen av den palliativa vården i Jönköpings län, RJL 2017/1521 (utredning)(pdf-dokument)

4. Budgetuppföljning Kommunal utveckling per 2018-03-31(pdf-dokument)

4. Kommunal utvecklings forskningsstrategi(pdf-dokument)

5. Fribrev angående projektet Visam Arena(pdf-dokument)

8. Rapport om Energikontorets arbete(pdf-dokument)

10. Anmälningsärenden till PKS(pdf-dokument)

Sammanträde 2018-03-08

Protokoll(pdf-dokument)

Kallelse(pdf-dokument)

Ärenden

1. Beslut avseende vård- och omsorgscollege, RJL 2015/221 (missiv)(pdf-dokument)

2. Beslut om Primärkommunalt samverkansorgans verksamhetsberättelse och resultatredovisning för 2017, RJL 2016/2972(pdf-dokument)

3. Beslut om förslag till skrivelse avseende åtgärder för Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och personlig assistans, RJL 2018/598(pdf-dokument)

12. Motion Låt Spira spridas och spira för alla, RJL 2017/1342 (motion)(pdf-dokument)

12. Motion Låt Spira spridas och spira för alla, RJL 2017/1342 (bilaga)(pdf-dokument)

12. Motion Låt Spira spridas och spira för alla, RJL 2017/1342 (fakturaunderlag)(pdf-dokument)

13. Anmälningsärenden till PKS(pdf-dokument)

Sammanträde 2018-02-01

Protokoll(pdf-dokument)

Kallelse(pdf-dokument)

Ärenden

1. Beslut avseende överenskommelse om samverkan kring barns och ungas psykiska, fysiska och sociala hälsa 2018, RJL 2017/3136 (missiv) (pdf-dokument)

1. Beslut avseende överenskommelse om samverkan kring barns och ungas psykiska, fysiska och sociala hälsa 2018, RJL 2017/3136 (överenskommelse)(pdf-dokument)

1. Beslut avseende överenskommelse om samverkan kring barns och ungas psykiska, fysiska och sociala hälsa 2018, RJL 2017/3136 (bilaga)(pdf-dokument)