Politik, möten och handlingar

Regionfullmäktige 27 januari 2015

Kallelse och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet.

Protokoll(pdf-fil 255 KB)   
Bilagor till protokoll (pdf-fil 3404 KB)

Kungörelse(pdf-fil 94 KB)

Pm(pdf-fil 95 KB)

Ärenden

 1. Öppnande
 2. Upprop
 3. Val av protokolljusterare
 4. Tillkännagivande av tid och plats för justering av landstingsfullmäktiges protokoll: Tisdagen den 10 februari kl 15.30 på Regionens hus
 5. Framställande av interpellationer och frågor(pdf-fil 62 KB)
 6. Motion: Utred förutsättningarna för att ta över Krösatågsverksamheten i egen regi(pdf-fil 108 KB)
 7. Motion: Förbättrat kommunikationsstöd i förlossningsvården(pdf-fil 1881 KB)
 8. Motion: Afasihus i Jönköpings län(pdf-fil 652 KB)
 9. Motion: Motion om att stödja och stimulera lokala kulturting i Jönköpings län(pdf-fil 672 KB)
 10. Motion: Rätt till behandling för människor som drabbats av traumatiska händelser(pdf-fil 949 KB)
 11. Motion: Äldre med psykisk ohälsa - satsningar behövs för att ge en rättvis vård(pdf-fil 882 KB)
 12. Motion: Självtest vid behandling med blodförtunnande läkemedel(pdf-fil 888 KB)
 13. Motion: Personalpolicyn bör ge möjlighet till samvetsfrihet(pdf-fil 657 KB)
 14. Översyn av gällande regelverk för hjälpmedel inom hjälpmedelscentralernas ansvarsområde – återremiss(pdf-fil 2569 KB)
 15. Borgen för lån(pdf-fil 336 KB)
 16. Valärenden(pdf-fil 135 KB)

Protokollsutdrag regionstyrelsen 2015-01-20, ärende 6-11 samt 14(pdf-fil 216 KB)

Protokollsutdrag landstingsstyrelsen 2014-12-16, ärende 12-13 samt 15(pdf-fil 46 KB)

Anmälningsärenden

Motioner

-

Granskningsrapporter från regionrevisionen

Regionstyrelsens yttrande över granskningsrapporter från regionrevisionen

-

Övrigt