Politik, möten och handlingar

Regionfullmäktige 31 mars 2015

Kallelse och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet.

Protokoll   (pdf-fil 220 KB)
Bilagor (pdf-fil 388 KB)

Kungörelse(pdf-fil 92 KB)

Pm(pdf-fil 31 KB)

Ärenden

 1. Öppnande
 2. Upprop
 3. Val av protokolljusterare
 4. Tillkännagivande av tid och plats för justering av regionfullmäktiges protokoll: Tisdagen den 10 april kl 15.30 på Regionens hus
 5. Framställande av interpellationer och frågor
 6. Årsredovisning 2014 (pdf-fil 2006 KB) 
  Bilaga 1 Årsredovisning Allmänpolitiska utskottet(pdf-fil 94 KB)
  Bilaga 2 Årsredovisning Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet(pdf-fil 113 KB)  
  Bilaga 3 Årsredovisning Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping(pdf-fil 172 KB)   
  Bilaga 4 Årsredovisning Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo(pdf-fil 1645 KB)  
  Bilaga 5 Årsredovisning Patientnämnden (pdf-fil 562 KB) 
  Bilaga 6 Patientsäkerhetsberättelse (pdf-fil 3063 KB) 
 7. Årsredovisning Regionförbundet 2014(pdf-fil 3106 KB)
 8. Konstnärlig gestaltning vid ny- och ombyggnation av fastigheter(pdf-fil 204 KB)
 9. Revidering av Reglemente Sydöstra sjukvårdsregionen(pdf-fil 505 KB)
 10. Revidering av Samverkansavtal Sydöstra sjukvårdsregionen(pdf-fil 664 KB)
 11. Investeringsram för ytterligare tågrevisioner 2015(pdf-fil 130 KB)

Anmälningsärenden

Motioner

Intensifiera folkhälsoarbetet - RJL 2015/439(pdf-fil 35 KB)    

Motion om cykelmotion - RJL 2015/432(pdf-fil 25 KB)   

Förbättra kvalitén på webbsändningarna från regionfullmäktige - RJL 2015/438(pdf-fil 30 KB)  

Låt patientnämnden administrera alla klagomål - RJL 2015/534(pdf-fil 29 KB)  

Granskningsrapporter från regionrevisionen

Regionstyrelsens yttrande över granskningsrapporter från regionrevisionen

Övrigt