Regionfullmäktige 19 april 2016

Kallelse och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet.

Protokoll   (pdf-dokument)
Bilagor (pdf-dokument)

Kungörelse(pdf-dokument)

Pm(pdf-dokument)

Ärenden

 1. Öppnande
 2. Upprop
 3. Val av protokolljusterare
 4. Tillkännagivande av tid och plats för justering av regionfullmäktiges protokoll: Tisdagen den 3 maj kl 15.30 på Regionens hus
 5. Framställande av interpellationer och frågor
 6. Revisionsberättelse för år 2015(pdf-dokument)
 7. Årsredovisning 2015(pdf-dokument)
 8. Motion: Ett tydligare samarbete för en attraktiv region(pdf-dokument)
 9. Motion: Samverkan inom missbruksvården(pdf-dokument)
 10. Motion: Välkommen till Jönköpings län – motion om att inleda arbetet med en etableringsstrategi för Region Jönköpings län(pdf-dokument)
 11. Komplettering av avsnitt 5.7 i förfrågningsunderlag "Primärvård inom vårdval i Jönköpings län"(pdf-dokument)
 12. Bidrag för kostnad för glasögon eller kontaktlinser till barn och unga
  (pdf-dokument)

Anmälningsärenden

Inkomna motioner

Hur fungerar egentligen våra sjukresor(pdf-dokument)

Neurorehabiliering utifrån patienternas behov(pdf-dokument)

Strategisk upphandling för innovationer och social och miljömässig(pdf-dokument)

Anpassa antalet ledamöter i Regionfullmäktige efter kommunallagens riktvärde(pdf-dokument)

Barns rätt till en giftfri miljö(pdf-dokument)

Säkrare omhändertagande på länets akutmottagningar med specialist i första ledet(pdf-dokument)

Mindre kött och bättre kött - för klimatet, hälsan och miljön(pdf-dokument)

Granskningsrapporter från regionrevisionen

Granskning av finansverksamheten(pdf-dokument)

Granskning av kompetensförsörjning(pdf-dokument)

Granskning av årsredovisning 2015(pdf-dokument)

Uppföljning av granskningar genomförda 2010-2013(pdf-dokument)

Regionstyrelsens yttrande över granskningsrapporter från regionrevisionen

Granskning av regionens målstyrning(pdf-dokument)

Granskning av leverantörs- och fakturahantering(pdf-dokument)

Övrigt

Berättelse över revisorernas förvaltning år 2015(pdf-dokument)

Revisorernas rapport enligt lag om insyn i vissa finansiella förbindelser år 2015 (pdf-dokument)