Regionfullmäktige 21 juni 2016

Kallelse och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet.

Protokoll (pdf-dokument)  
Bilagor(pdf-dokument) 

Kungörelse(pdf-dokument)

Pm(pdf-dokument)

Ärenden

 1. Öppnande
 2. Upprop
 3. Val av protokolljusterare
 4. Tillkännagivande av tid och plats för justering av regionfullmäktiges protokoll: Tisdagen den 5 juli kl 15.30 på Regionens hus
 5. Framställande av interpellationer och frågor
 6. Delårsrapport 2016:1(pdf-dokument)
 7. Motion: Förbättra kvalitén på webbsändningar från regionfullmäktige(pdf-dokument)
 8. Motion – Säkrare omhändertagande på länets akutmottagningar med specialist i första ledet(pdf-dokument)
 9. Motion: Rehabilitering för framtiden i Jönköpings län(pdf-dokument)
 10. Byggnation av antenatalavdelning(pdf-dokument)
 11. Ombyggnad av Röntgenlaboratorium(pdf-dokument)
 12. Ägardirektiv Bostadsbyggen i Jönköpings län(pdf-dokument)
 13. Ökad support och underhållskostnad för Cosmic(pdf-dokument)
 14. Revidering av arvodesregler för förtroendevalda inom Region Jönköpings län(pdf-dokument)
 15. Årsredovisning 2015 Höglandets samordningsförbund, Årsredovisning 2015 Finnvedens samordningsförbund, Årsredovisning 2015 Samordningsförbundet Södra Vätterbygden(pdf-dokument)
 16. Redovisning av icke slutbehandlade motioner(pdf-dokument)
 17. Nytt arkivreglemente anpassat till Region Jönköpings län(pdf-dokument)
 18. Justering av vissa biljettpriser(pdf-dokument)
 19. Överenskommelse mellan patientnämnden, Region Jönköpings län och länets kommuner avseende patientnämndsverksamheten(pdf-dokument)
 20. Remiss: Låt fler forma framtiden(pdf-dokument)
 21. Fri replikrätt(pdf-dokument)

Anmälningsärenden

Motioner

Bygg miljö- och energismart - bygg i trä(pdf-dokument)

Högre ersättning för att jobba inom primärvården istället för hyrläkare(pdf-dokument)

Alternativ till våld, är det dags för nästa steg nu?(pdf-dokument)

Genomför en vägledande folkomröstning om eventuell regionförstoring(pdf-dokument)

Seniorkort inom kollektivtrafiken, en folkhälso-, jämställdhets och hållbarhetsfråga(pdf-dokument)

Granskningsrapporter från regionrevisionen

Regionstyrelsens yttrande över granskningsrapporter från regionrevisionen

Övrigt

Ny ledamot/ersättare för ledamot i fullmäktige(pdf-dokument)

Ny ledamot för ledamot i fullmäktige(pdf-dokument)

Revisorer 2016-2017 i stiftelser med anknuten förvaltning(pdf-dokument) 

Revisionsberättelse från Stiftelsen Braheskolan(pdf-dokument) 

Regionens skrivelse till Indelningskommittén(pdf-dokument)