Regionfullmäktige 21 juni 2016

Kallelse och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet.

Protokoll (pdf-fil 312 KB)  
Bilagor(pdf-fil 6741 KB) 

Kungörelse(pdf-fil 106 KB)

Pm(pdf-fil 31 KB)

Ärenden

 1. Öppnande
 2. Upprop
 3. Val av protokolljusterare
 4. Tillkännagivande av tid och plats för justering av regionfullmäktiges protokoll: Tisdagen den 5 juli kl 15.30 på Regionens hus
 5. Framställande av interpellationer och frågor
 6. Delårsrapport 2016:1(pdf-fil 1118 KB)
 7. Motion: Förbättra kvalitén på webbsändningar från regionfullmäktige(pdf-fil 331 KB)
 8. Motion – Säkrare omhändertagande på länets akutmottagningar med specialist i första ledet(pdf-fil 285 KB)
 9. Motion: Rehabilitering för framtiden i Jönköpings län(pdf-fil 1527 KB)
 10. Byggnation av antenatalavdelning(pdf-fil 103 KB)
 11. Ombyggnad av Röntgenlaboratorium(pdf-fil 46 KB)
 12. Ägardirektiv Bostadsbyggen i Jönköpings län(pdf-fil 958 KB)
 13. Ökad support och underhållskostnad för Cosmic(pdf-fil 48 KB)
 14. Revidering av arvodesregler för förtroendevalda inom Region Jönköpings län(pdf-fil 531 KB)
 15. Årsredovisning 2015 Höglandets samordningsförbund, Årsredovisning 2015 Finnvedens samordningsförbund, Årsredovisning 2015 Samordningsförbundet Södra Vätterbygden(pdf-fil 7964 KB)
 16. Redovisning av icke slutbehandlade motioner(pdf-fil 49 KB)
 17. Nytt arkivreglemente anpassat till Region Jönköpings län(pdf-fil 532 KB)
 18. Justering av vissa biljettpriser(pdf-fil 418 KB)
 19. Överenskommelse mellan patientnämnden, Region Jönköpings län och länets kommuner avseende patientnämndsverksamheten(pdf-fil 1438 KB)
 20. Remiss: Låt fler forma framtiden(pdf-fil 5500 KB)
 21. Fri replikrätt(pdf-fil 118 KB)

Anmälningsärenden

Motioner

Bygg miljö- och energismart - bygg i trä(pdf-fil 1605 KB)

Högre ersättning för att jobba inom primärvården istället för hyrläkare(pdf-fil 47 KB)

Alternativ till våld, är det dags för nästa steg nu?(pdf-fil 50 KB)

Genomför en vägledande folkomröstning om eventuell regionförstoring(pdf-fil 62 KB)

Seniorkort inom kollektivtrafiken, en folkhälso-, jämställdhets och hållbarhetsfråga(pdf-fil 91 KB)

Granskningsrapporter från regionrevisionen

Regionstyrelsens yttrande över granskningsrapporter från regionrevisionen

Övrigt

Ny ledamot/ersättare för ledamot i fullmäktige(pdf-fil 49 KB)

Ny ledamot för ledamot i fullmäktige(pdf-fil 36 KB)

Revisorer 2016-2017 i stiftelser med anknuten förvaltning(pdf-fil 30 KB) 

Revisionsberättelse från Stiftelsen Braheskolan(pdf-fil 90 KB) 

Regionens skrivelse till Indelningskommittén(pdf-fil 242 KB)