Regionfullmäktige 1-2 november 2016

Kallelse och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet.

Protokoll(pdf-fil 270 KB)

Bilagor

 1. Uppropslistor(pdf-fil 1557 KB)
 2. Delårsrapport 2016:2 - Voteringslista(pdf-fil 838 KB)
 3. Yrkanden S+MP inklusive Voteringslistor 1-22(pdf-fil 19582 KB)
 4. Yrkanden SD inklusive Voteringslistor 23-27(pdf-fil 4641 KB)
 5. Yrkanden V inklusive Voteringslistor 28-39(pdf-fil 11331 KB)
 6. Budget slutanförande Voteringslista 40(pdf-fil 873 KB)
 7. Valärenden(pdf-fil 27 KB)

Kungörelse(pdf-fil 26 KB)

Pm(pdf-fil 38 KB)

Ärenden

 1. Öppnande
 2. Upprop
 3. Val av protokolljusterare
 4. Tillkännagivande av tid och plats för justering av regionfullmäktiges protokoll: Onsdagen den 16 november, kl 15.30 på Regionens hus
 5. Framställande av interpellationer och frågor
 6. Delårsrapport 2016:2(pdf-fil 1602 KB)
 7. Regional trafikförsörjningsprogram(pdf-fil 7232 KB)
 8. Program för hållbar utveckling 2017-2020(pdf-fil 1023 KB)
 9. Revidering av regional kulturplan 2017(pdf-fil 447 KB)
 10. Regionrevisionens budget för år 2017(pdf-fil 1304 KB)
 11. Budget 2017 med flerårsplan för 2018-2019(pdf-fil 9033 KB)
  Budgetförslag från Socialdemokraterna och Miljöpartiet(pdf-fil 1861 KB)
  Budgetförslag från Sverigedemokraterna(pdf-fil 1110 KB)
  Budgetförslag från Vänsterpartiet(pdf-fil 896 KB)
 12. Avveckling av AScan ekonomisk förening(pdf-fil 468 KB)

Anmälningsärenden

Motioner

Granskningsrapporter från Regionrevisionen

Granskning av Delårsrapport 2016:2 (pdf-fil 1405 KB)

Regionstyrelsens yttrande över granskningsrapporter från Regionrevisionen

Övrigt

Ny ersättare för ledamot i landstingsfullmäktige(pdf-fil 576 KB)

Ny ersättare för ledamot i landstingsfullmäktige(pdf-fil 377 KB)

Ny ledamot/ersättare för ledamot i landstingsfullmäktige(pdf-fil 541 KB)