Regionfullmäktige 1-2 november 2016

Kallelse och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet.

Protokoll(pdf-dokument)

Bilagor

 1. Uppropslistor(pdf-dokument)
 2. Delårsrapport 2016:2 - Voteringslista(pdf-dokument)
 3. Yrkanden S+MP inklusive Voteringslistor 1-22(pdf-dokument)
 4. Yrkanden SD inklusive Voteringslistor 23-27(pdf-dokument)
 5. Yrkanden V inklusive Voteringslistor 28-39(pdf-dokument)
 6. Budget slutanförande Voteringslista 40(pdf-dokument)
 7. Valärenden(pdf-dokument)

Kungörelse(pdf-dokument)

Pm(pdf-dokument)

Ärenden

 1. Öppnande
 2. Upprop
 3. Val av protokolljusterare
 4. Tillkännagivande av tid och plats för justering av regionfullmäktiges protokoll: Onsdagen den 16 november, kl 15.30 på Regionens hus
 5. Framställande av interpellationer och frågor
 6. Delårsrapport 2016:2(pdf-dokument)
 7. Regional trafikförsörjningsprogram(pdf-dokument)
 8. Program för hållbar utveckling 2017-2020(pdf-dokument)
 9. Revidering av regional kulturplan 2017(pdf-dokument)
 10. Regionrevisionens budget för år 2017(pdf-dokument)
 11. Budget 2017 med flerårsplan för 2018-2019(pdf-dokument)
  Budgetförslag från Socialdemokraterna och Miljöpartiet(pdf-dokument)
  Budgetförslag från Sverigedemokraterna(pdf-dokument)
  Budgetförslag från Vänsterpartiet(pdf-dokument)
 12. Avveckling av AScan ekonomisk förening(pdf-dokument)

Anmälningsärenden

Motioner

Granskningsrapporter från Regionrevisionen

Granskning av Delårsrapport 2016:2 (pdf-dokument)

Regionstyrelsens yttrande över granskningsrapporter från Regionrevisionen

Övrigt

Ny ersättare för ledamot i landstingsfullmäktige(pdf-dokument)

Ny ersättare för ledamot i landstingsfullmäktige(pdf-dokument)

Ny ledamot/ersättare för ledamot i landstingsfullmäktige(pdf-dokument)