Regionfullmäktige 10 april 2018

Kallelse och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet.

Protokoll   (pdf-dokument)
Bilagor till protokoll (pdf-dokument)

Kungörelse(pdf-dokument)

Pm(pdf-dokument)

Ärenden

 1. Öppnande
 2. Upprop
 3. Val av protokolljusterare
 4. Tillkännagivande av tid och plats för justering av regionfullmäktiges protokoll: Tisdagen den 21 februari kl 15.30 på Regionens hus
 5. Framställande av interpellationer och frågor
 6. Revisionsberättelse för år 2017(pdf-dokument)
 7. Årsredovisning 2017(pdf-dokument)
 8. Fördelning av riktade statsbidrag efter överenskommelse mellan SKL och staten(pdf-dokument)
 9. Motion - Är den läkartid som erbjuds patienter på äldreboenden verkligen tillräcklig(pdf-dokument)
 10. Motion - Hund i Regionens tjänst(pdf-dokument)
 11. Överenskommelse kring biogas i Jönköpings län(pdf-dokument)
 12. Granskning av regionens arbete med att utnyttja möjligheterna inom området Rätt använd kompetens - RAK(pdf-dokument)
 13. Granskning av investeringar(pdf-dokument)
 14. Granskning av regionens arbete med chefsförsörjning(pdf-dokument)
 15. Svar på interpellationer och frågor    
  Inkomna granskningar:
 16. Granskning av e-hälsa - del 1 invånartjänster(pdf-dokument)
 17. Granskning av regionens arbete med att förskjuta vård från slutenvård och specialistvård till öppenvård och primärvård(pdf-dokument)
 18. Uppföljning av granskningar genomförda 2013 och 2015(pdf-dokument)
 19. Granskning av IT- säkerhet i Region Jönköpings län(pdf-dokument)
  Granskning av årsredovisning 2017(pdf-dokument)
 20. Granskning av årsredovisning 2017(pdf-dokument)
 21. Granskning av e-hälsa - del 2 vårdtjänster   (pdf-dokument)
  Fördelning av inkomna motioner:
 22. Motion - Tänderna tillhör kroppen(pdf-dokument)
 23. Motion - Inrätta en gemensam digital vårdtjänst inom primärvården(pdf-dokument)
 24. Anmälningsärenden
 25. Valärenden
 26. Avslutning

Anmälningsärenden

Övrigt