Regionfullmäktige 10 april 2018

Kallelse och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet.

Protokoll   (pdf-fil 290 KB)
Bilagor till protokoll (pdf-fil 13379 KB)

Kungörelse(pdf-fil 30 KB)

Pm(pdf-fil 30 KB)

Ärenden

 1. Öppnande
 2. Upprop
 3. Val av protokolljusterare
 4. Tillkännagivande av tid och plats för justering av regionfullmäktiges protokoll: Tisdagen den 21 februari kl 15.30 på Regionens hus
 5. Framställande av interpellationer och frågor
 6. Revisionsberättelse för år 2017(pdf-fil 3310 KB)
 7. Årsredovisning 2017(pdf-fil 8286 KB)
 8. Fördelning av riktade statsbidrag efter överenskommelse mellan SKL och staten(pdf-fil 347 KB)
 9. Motion - Är den läkartid som erbjuds patienter på äldreboenden verkligen tillräcklig(pdf-fil 1791 KB)
 10. Motion - Hund i Regionens tjänst(pdf-fil 4385 KB)
 11. Överenskommelse kring biogas i Jönköpings län(pdf-fil 4360 KB)
 12. Granskning av regionens arbete med att utnyttja möjligheterna inom området Rätt använd kompetens - RAK(pdf-fil 22828 KB)
 13. Granskning av investeringar(pdf-fil 21731 KB)
 14. Granskning av regionens arbete med chefsförsörjning(pdf-fil 1894 KB)
 15. Svar på interpellationer och frågor    
  Inkomna granskningar:
 16. Granskning av e-hälsa - del 1 invånartjänster(pdf-fil 441 KB)
 17. Granskning av regionens arbete med att förskjuta vård från slutenvård och specialistvård till öppenvård och primärvård(pdf-fil 323 KB)
 18. Uppföljning av granskningar genomförda 2013 och 2015(pdf-fil 229 KB)
 19. Granskning av IT- säkerhet i Region Jönköpings län(pdf-fil 873 KB)
  Granskning av årsredovisning 2017(pdf-fil 873 KB)
 20. Granskning av årsredovisning 2017(pdf-fil 370 KB)
 21. Granskning av e-hälsa - del 2 vårdtjänster   (pdf-fil 632 KB)
  Fördelning av inkomna motioner:
 22. Motion - Tänderna tillhör kroppen(pdf-fil 44 KB)
 23. Motion - Inrätta en gemensam digital vårdtjänst inom primärvården(pdf-fil 55 KB)
 24. Anmälningsärenden
 25. Valärenden
 26. Avslutning

Anmälningsärenden

Övrigt