Regionfullmäktige 4 december

Kallelse och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet.

Protokoll(pdf-dokument)
Bilagor till protokoll (pdf-dokument)

Kungörelse(pdf-dokument)

Pm(pdf-dokument)

Ärenden

 1. Öppnande
 2. Upprop
 3. Val av protokolljusterare
 4. Tillkännagivande av tid och plats för justering av regionfullmäktiges protokoll: Tisdagen den 10 december, kl 15.30 på Regionens hus
 5. Framställande av interpellationer och frågor
 6. Valärenden(pdf-dokument)
 7. Budget och verksamhetsplan 2019 med flerårsplan för 2020-2021
  Alliansens budget(pdf-dokument)   Bilagor(pdf-dokument)
  Koalition för Jönköpings läns budget(pdf-dokument)   Bilagor(pdf-dokument)
  Sverigedemokraternas budget  (pdf-dokument)
  Vänsterpariets budget(pdf-dokument)
 8. Allmän trafikplikt inför stadstrafikupphandling i Jönköping(pdf-dokument)
 9. Allmän trafikplikt inför upphandling av busstrafik i stråket(pdf-dokument)
  Jönköping-Ulricehamn-Borås(pdf-dokument)
 10. Arbetsordning för kommunalt forum(pdf-dokument)
 11. Reglemente för Regionrevisionen(pdf-dokument)
 12. Reglemente Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen - revidering(pdf-dokument)
 13. Kungörelse om sammanträden för Region Jönköpings län 2018-2022
 14. Inkallelseordning för nämnder och styrelse mm
 15. Redovisning av icke slutbehandlade motioner(pdf-dokument)
 16. Avslutning

Anmälningsärenden

Ny ersättare för ledamot/ersättare i landstingsfullmäktige – RJL 2018/2725(pdf-dokument)

Ny ersättare för ledamot/ersättare i landstingsfullmäktige – RJL 2018/2889(pdf-dokument)

Ny ersättare för ledamot/ersättare i landstingsfullmäktige – RJL 2018/2746(pdf-dokument)