Regionfullmäktige 7 februari 2017

Kallelse och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet.

Protokoll   (pdf-dokument)
Bilagor till protokoll (pdf-dokument)

Kungörelse(pdf-dokument)

Pm(pdf-dokument)

Ärenden

 1. Öppnande
 2. Upprop
 3. Val av protokolljusterare
 4. Tillkännagivande av tid och plats för justering av regionfullmäktiges protokoll: Tisdagen den 21 februari kl 15.30 på Regionens hus
 5. Framställande av interpellationer och frågor
 6. Motion: Genomför en vägledande folkomröstning om eventuell regionförstoring(pdf-dokument)
 7. Motion: Barns rätt till en giftfri miljö (pdf-dokument)
 8. Motion: Hur fungerar egentligen våra sjukresor(pdf-dokument)
 9. Motion: Sjukresesystem anpassat efter dagens behov(pdf-dokument)
 10. Motion: Seniorkort inom kollektivtrafiken, en folkhälso-, jämställdhets och hållbarhetsfråga(pdf-dokument)
 11. Remiss: Ordning och reda i välfärden(pdf-dokument)   
  Yttrande från S och MP(pdf-dokument)   
  Yttrande från V(pdf-dokument)
 12. Finanspolicy - revidering (pdf-dokument)
 13. Överlåtelse av aktieinnehav Inera AB till SKL Företag AB(pdf-dokument)
 14. Refinansiering av reservfordon och högkostnadskomponenter(pdf-dokument)
 15. Regionfullmäktiges program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare(pdf-dokument)
 16. Ägaranvisningar för Almi Företagspartner Jönköping AB(pdf-dokument)
 17. Ägardirektiv Småland Turism AB(pdf-dokument)
 18. Överenskommelse inför beslut om allmän trafikplikt för Krösatågssystemet (pdf-dokument)
 19. Begäran om omdisponering av fullmäktige beslutat investeringsobjekt(pdf-dokument)
 20. Svar på interpellationer och frågor
 21. Anmälningsärenden
 22. Valärenden

Anmälningsärenden

Motioner

Granskningsrapporter från regionrevisionen

Regionstyrelsens yttrande över granskningsrapporter från regionrevisionen

Övrigt