Regionfullmäktige 26 september 2017

Kallelse och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet.

Protokoll   (pdf-dokument)
Bilagor(pdf-dokument) 

Kungörelse(pdf-dokument)

PM(pdf-dokument)

Ärenden

  1. Öppnande
  2. Upprop
  3. Val av protokolljusterare
  4. Tillkännagivande av tid och plats för justering av regionfullmäktiges protokoll: Tisdagen den 12 september kl 15.30 på Regionens hus
  5. Framställande av interpellationer och frågor
  6.  Handlingar till ärenden till regionfullmäktiges sammanträde(pdf-dokument)
  7. Valärenden

Anmälningsärenden

Regionstyrelsens yttrande över granskningsrapporter från regionrevisionen

Granskning avseende förebyggande åtgärder kring oegentligheter - RJL 2017/953(pdf-dokument)

Övrigt