Politik, möten och handlingar

Landstingsstyrelsen 28 februari 2012

Kallelser publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet

Protokoll(pdf-fil 99 KB)

Kallelse(pdf-fil 35 KB)

Anmälningsärenden(pdf-fil 28 KB)

Information och redovisning

 • Aktuell information

Beslutsärenden

 1. Månadsuppföljning 2012 - helår(pdf-fil 68 KB)
 2. Motion - Hygiensköterskor i förskolan(pdf-fil 752 KB)
 3. Motion - Placering efter partitillhörighet(pdf-fil 118 KB)
 4. Familjecentral Värnamo - om- och tillbyggnad Värnamo sjukhus(pdf-fil 40 KB)
 5. Systemmätetal/mål 2012 i månadsuppföljning, delårsrapporter och årsredovisning(pdf-fil 1731 KB)
 6. Uppföljning av intern kontrollplan 2011(pdf-fil 84 KB)
 7. Intern kontrollplan 2012(pdf-fil 72 KB)
 8. Slutredovisning av fastighetsinvesteringar(pdf-fil 693 KB)
 9. Hur möter vi framtiden(pdf-fil 603 KB)
 10. Likvidation av Länsteknikcentrum(pdf-fil 23 KB)
 11. Regionbildning - uppdragsbeskrivning och projektorganisation(pdf-fil 33 KB)
 12. Utredning och förberedelse för införande av vårdval inom specialiserad vård(pdf-fil 30 KB)
 13. Remiss - Stadsstödsutredningens betänkande - SOU 2011:69 (pdf-fil 83 KB)
 14. Departementspromemorian - Specialist i allmänmedicin - en yrkeskvalifikation för läkare i allmänpraktik(pdf-fil 93 KB)
 15. Yttrande över granskning av "Semesterplanering" - förslag(pdf-fil 2091 KB)
 16. Yttrande över granskning av "Brand- och skalskydd inom landstingets sjukhus" - förslag(pdf-fil 2977 KB)
 17. Bidrag till folkhögskolor 2012(pdf-fil 39 KB)
 18. Samverkansavtal gällande Jönköpings folkhögskola(pdf-fil 35 KB)
 19. Framställan från Transportstyrelsen om ändring av bestämmelserna om miljözoner i trafikförordningen  (pdf-fil 150 KB)