Politik, möten och handlingar

Landstingsstyrelsen 13 november 2012

Kallelser publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet

Protokoll (pdf-fil 243 KB)

Kallelse(pdf-fil 122 KB) 

Anmälningsärenden (pdf-fil 102 KB)

Information och redovisning

Beslutsärenden

 1. Program för Hållbar utveckling 2013-2016 - utifrån ett miljöperspektiv(pdf-fil 1168 KB)
 2. Utökad hematologisk vård vid medicinkliniken, Länssjukhuset Ryhov(pdf-fil 185 KB)
 3. Budget 2013 och flerårsplan 2014-2015 - Majoritetens förslag (pdf-fil 1316 KB)  
  Bilaga: Budget 2013 och flerårsplan 2014-2015 - Socialdemokraternas förslag  (pdf-fil 59 KB) 
  Bilaga 1: Styrprocessen(pdf-fil 78 KB)     
  Bilaga 2: Avgifter i hälso- och sjukvården 2013 (pdf-fil 300 KB)  
  Bilaga 3: Regelbok för vårdval i Jönköpings län(pdf-fil 517 KB)   
  Bilaga 4: Tandvårdspriser 2013(pdf-fil 67 KB)   
  Bilaga 5: Prisförändring kollektivtrafiken(pdf-fil 58 KB)   
  Bilaga 6: Hälsotal i länets kommuner (pdf-fil 1065 KB)
 4. Energibesparande åtgärder(pdf-fil 53 KB)
 5. Mariannelunds folktandvård - tillkommande utgifter för paviljong(pdf-fil 152 KB)
 6. Överenskommelse med Gislaveds kommun(pdf-fil 964 KB)
 7. Verksamhetsplan för 2013 med budget 2013-2014 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden - förslag(pdf-fil 3342 KB)
 8. Personuppgiftsansvar för Nationellt Kvalitetsregister - Svenska Höftfysiolysregistret(pdf-fil 127 KB)
 9. Remiss - Betänkandet Psykiatrin och lagen - tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd - SOU 2012/17, S2012/2766/FS(pdf-fil 650 KB)
 10. Remiss - Promemoria - Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd - DS 2012:36, S2012/6727/FS - förslag till yttrande(pdf-fil 387 KB)
 11. Remiss - EU-rättsakter - Förslag till nya EU-rättsakter avseende medicintekniska produkter och medicintekniska produkter för in.-vitrodiagnostik - S 2012/6704/FS - förslag till yttrande(pdf-fil 420 KB)
 12. Granskning av vårdvalet - Landstinget i Jönköpings län - förslag till yttrande(pdf-fil 671 KB)
 13. Granskning av folkhälsa för barn 0-5 år - förslag till yttrande(pdf-fil 2507 KB)
 14. Redovisning av icke slutbehandlade motioner(pdf-fil 90 KB)
 15. Revidering av regional kulturplan(pdf-fil 38 KB)
 16. Nya bidragsformer för kulturaktiviteter(pdf-fil 149 KB)
 17. Vandalorum - utvecklingsmedel(pdf-fil 77 KB)