Politik, möten och handlingar

Landstingsstyrelsen 17 december 2013

Kallelser publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet

Protokoll (pdf-fil 245 KB)

Kallelse(pdf-fil 192 KB) 

Anmälningsärenden(pdf-fil 114 KB) 

Information och redovisning

 • Aktuell information
 • Etikrådet
 • Kraftsamling - logistik och kapacitet

Beslutsärenden

 1. Förvaltningsbudgetar 2014, missiv(pdf-fil 595 KB)   

  Jönköpings sjukvårdsområde(pdf-fil 317 KB)  
  Höglandets sjukvårdsområde(pdf-fil 232 KB)  
  Värnamo sjukvårdsområde(pdf-fil 217 KB)  
  Vårdcentralerna Bra Liv (pdf-fil 192 KB)
  Medicinsk diagnostik(pdf-fil 217 KB)   
  Folktandvården (pdf-fil 212 KB)
  IT-centrum (pdf-fil 283 KB)  
  Landstingsfastigheter(pdf-fil 194 KB) 
  Regional utveckling (pdf-fil 259 KB)  
  Länstrafiken   (pdf-fil 413 KB)
  Verksamhetsstöd och service(pdf-fil 235 KB) 
  Landstingets kansli(pdf-fil 194 KB)
  Investeringsmall Landstingets åtagande (pdf-fil 13 KB)
  Protokollsutdrag från Planeringsdelegationen (pdf-fil 15 KB)
 2. Motion: Stärk Landstingets kunskap och kompetens om kemikaliers inverkan på barn(pdf-fil 708 KB) 
 3. Energibesparande åtgärder(pdf-fil 2168 KB) 
 4. Försäljningsuppdrag Fortunagården, Värnamo(pdf-fil 41 KB)
 5. Lokaler för onkologi - investeringsram till byggnad för strålbehandling(pdf-fil 127 KB)
 6. Investeringsram för ombyggnation av medicinkliniken, Länssjukhuset Ryhov(pdf-fil 35 KB) 
 7. Barnahus - ombyggnation av lokal (pdf-fil 76 KB)
 8. Vårdval ögon - ersättningssystem(pdf-fil 469 KB) 
 9. Länsgemensam urologisk verksamhet(pdf-fil 193 KB)
 10. Landstingets kansli - organisatorisk förändring(pdf-fil 253 KB) 
 11. Gemensam enhetlig modell för preventivmedelssubvention(pdf-fil 281 KB) 
 12. Delegationsordning avseende beslut enligt färdtjänstlagen och riksfärdtjänstlagen(pdf-fil 394 KB) 
 13. Remiss: En utvecklad budgetprocess - ökad tillgänglighet och struktur - SOU 2013:73(pdf-fil 486 KB) 
 14. Remiss: Regionalt utvecklingsansvar i Östergötlands län, Kronobergs län och Jämtlands län - Ds 2013:67(pdf-fil 274 KB) 
 15. Organisations- och verksamhetsbidrag till organisationer inom funktionshinderområdet 2014(pdf-fil 355 KB) 
 16. Bidrag inom folkhälsoområdet (pdf-fil 137 KB)
 17. Bidrag till ungdomsorganisationer(pdf-fil 88 KB) 
 18. Bidrag till övriga organisationer inom kulturområdet(pdf-fil 60 KB) 
 19. Paul Peterssons Stiftelse – förvaltningsuppdrag(pdf-fil 21 KB) 
 20. Valärende(pdf-fil 20 KB)
 21. Anställning av direktör Medicinsk diagnostik(pdf-fil 13 KB)