Politik, möten och handlingar

Landstingsfullmäktige 27-28 november 2012

Kallelse och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet.

Protokoll (pdf-fil 224 KB)
Bilaga 1-7   (pdf-fil 1094 KB)
Bilaga 8-10   (pdf-fil 612 KB)
Bilaga 11  (pdf-fil 232 KB)
Bilaga 12-18(pdf-fil 1331 KB)  
Bilaga 19-28  (pdf-fil 1876 KB)
Bilaga 29-37(pdf-fil 1393 KB)

Kungörelse, (pdf-fil 110 KB)

Pm(pdf-fil 117 KB)
 

Ärende 1, Öppnande

Ärende 2, Upprop

Ärende 3, Val av protokolljusterare

Ärende 4, Tillkännagivande av tid och plats för justering av landstingsfullmäktiges protokoll: Onsdagen den 12 december, kl 15:30 på landstingets kansli

Ärende 5, Framställande av interpellationer och frågor

Ärende 6, Program för Hållbar utveckling 2013-2016 - utifrån ett miljöperspektiv (pdf-fil 1187 KB)

Ärende 7, Budget med verksamhetsplan 2013 och flerårsplan för åren 2014-2015  (pdf-fil 1317 KB)
 
     Bilaga 1: Styrprocessen  (pdf-fil 78 KB)   
     Bilaga 2: Avgifter i hälso- och sjukvården 2013  (pdf-fil 300 KB) 
     Bilaga 3: Regelbok för vårdval i Jönköpings län  (pdf-fil 186 KB)
     Bilaga 4: Tandvårdstaxa 2013   (pdf-fil 67 KB)
     Bilaga 5: Prisförändring kollektivtrafiken   (pdf-fil 58 KB)
     Bilaga 6: Hälsotal i länets kommuner  (pdf-fil 1065 KB)
     Bilaga 7: Utskottens yttrande över flerårsplan 2013-2014(pdf-fil 1901 KB)   
     Bilaga 8: Protokollsutdrag från landstingsstyrelsens sammanträde 2012-11-13 inkl. yttrande från Folkpartiet samt Socialdemokraternas förslag   (pdf-fil 1045 KB)
     Bilaga 9: Yrkande från Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet(pdf-fil 549 KB) 
 

Ärende 8, Revisionens budget för år 2013 (pdf-fil 518 KB)

Ärende 9, Revidering av regional kulturplan  (pdf-fil 41 KB)

Ärende 10, Nya bidragsformer för kulturaktiviteter(pdf-fil 238 KB) 

Ärende 11, Redovisning av icke slutbehandlade motioner(pdf-fil 55 KB) 

Anmälningsärende

Motioner

Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar - Dnr LJ 2012/1476(pdf-fil 81 KB)

Landstingsstyrelsens yttrande över revisonsgranskningar

Granskning av vårdvalet - Landstinget i Jönköpings län - förslag till yttrande(pdf-fil 665 KB)

Granskning av folkhälsa för barn 0-5 år - förslag till yttrande (pdf-fil 2464 KB)

Ny ersättare i landstingsfullmäktige – dnr: LJ2012/1066  (pdf-fil 44 KB) 
Ny ledamot/ersättare i landstingsfullmäktige – dnr: LJ2012/1236 (pdf-fil 45 KB)
Ny ersättare i landstingsfullmäktige – dnr: LJ2012/1458  (pdf-fil 40 KB)
Ny ersättare i landstingsfullmäktige - dnr: LJ2012/1458 (pdf-fil 41 KB)
Förordnande av vice ordförande i Övervakningsnämnden i Malmö – dnr: LJ2012/1439(pdf-fil 25 KB)

Valärenden

Revisorer 2012-2013 i stiftelser med anknuten förvaltning Dnr LJ 2012/1593(pdf-fil 405 KB)