Landstingsstyrelsen 2014-02-25

Kallelser publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet

Protokoll (pdf-fil 234 KB)

Kallelse (pdf-fil 115 KB)

Anmälda delegationsbeslut(pdf-fil 97 KB) 

Anmälda informationshandlingar(pdf-fil 91 KB) 

Information och redovisning

 • Aktuell information

Beslutsärenden

 1. Månadsuppföljning - helår 2013(pdf-fil 438 KB)
 2. Motion: Subventionera TBE vaccin till barn(pdf-fil 748 KB)
 3. Motion: Öppen scen på Spira för allmänheten(pdf-fil 595 KB)
 4. Motion: Äldrevårdcentral, en ny organisationsform(pdf-fil 472 KB)
 5. Revidering av finanspolicy(pdf-fil 249 KB)
 6. Uppföljning av intern kontrollplan 2013(pdf-fil 223 KB) 
 7. Köp av del av fastighet Eksjö Stocksnäs 1:1 (pdf-fil 2002 KB)
 8. Försäljning av fastighet Götastrand 1:2 i Vaggeryd och Eksjö Boskogen 1:5 – uppdrag(pdf-fil 321 KB) 
 9. Ombyggnad av Folktandvården Tranås (pdf-fil 105 KB)
 10. Val av vårdcentral över länsgränserna inom sydöstra sjukvårdsregionen(pdf-fil 62 KB) 
 11. Granskning av landstingsstyrelsens förebyggande arbete avseende mutor och oegentligheter(pdf-fil 450 KB)
 12. Granskning – Samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa (pdf-fil 867 KB)
 13. Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2013:64)(pdf-fil 2630 KB)
 14. Internationellt utbyte – Armenien (pdf-fil 148 KB)
 15. Tillsättande av en parlamentarisk kommitté (pdf-fil 39 KB)
 16. Finansiering av Grön rehabilitering(pdf-fil 3121 KB) 
 17. Systemmätetal/mål 2014 att rapportera i månadsuppföljning, delårsrapporter och årsredovisning(pdf-fil 256 KB)
 18. Bidrag till politiska ungdomsorganisationer för 2014 - komplettering(pdf-fil 60 KB) 
 19. Valärende(pdf-fil 13 KB)