Politik, möten och handlingar

Landstingsfullmäktige 2014-04-22

Kallelse och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet.

Protokoll(pdf-fil 407 KB)  
Bilagor till protokoll(pdf-fil 4282 KB)

Kungörelse(pdf-fil 109 KB)

Pm(pdf-fil 109 KB)

Ärenden

 1. Öppnande
 2. Upprop
 3. Val av protokolljusterare
 4. Tillkännagivande av tid och plats för justering av landstingsfullmäktiges protokoll: Tisdagen den 6 maj, kl 15:30 på landstingets kansli
 5. Framställande av interpellationer och frågor
 6. Revisionsberättelse för år 2013 - Ansvarsfrihet(pdf-fil 4436 KB)
 7. Årsredovisning 2013(pdf-fil 810 KB)
 8. Motion: Inför telemedicinsk teknik för snabb och säker upptäckt av hudcancer(pdf-fil 705 KB)
 9. Revidering av finanspolicy(pdf-fil 235 KB)
 10. Förslag till förändring avseende regelverk för färdtjänst(pdf-fil 98 KB)
 11. Medfinansieringsavtal - infrastruktur järnväg(pdf-fil 578 KB)
 12. Försäljning av fastighet - Kopparslagaren 1(pdf-fil 895 KB)

Valärende(pdf-fil 15 KB)

Protokollsutdrag från landstingsstyrelsens sammanträde 18 mars samt 8 april(pdf-fil 111 KB)

Anmälningsärenden

Motioner

Granskningsrapporter från landstingsrevisionen

 Landstingsstyrelsens yttrande över revisionsgranskningar

Övrigt