Nära vård

Nära vård

Britt-Marie med familj

Hälso- och sjukvården i Region Jönköpings län är en av Sveriges bästa, med topplaceringar när det gäller både kvalitet, tillgänglighet och balans i hälso-och sjukvårdsekonomin. Det är ett resultat av ett långsiktigt, strategiskt arbete med ständiga förbättringar och ansvarsfull ekonomi.

Samtidigt står vi inför välfärdsutmaningar som innebär att betydligt fler invånare ska dela på samma resurser som hälso- och sjukvården har idag. För att möta detta krävs förändrade arbetssätt i hela vårdkedjan och en omställning där mer av hälso- och sjukvården sker i den nära vården. Detta innebär bland annat att vi behöver skapa bättre förutsättningar för egenvård och förbyggande insatser. Omställningen till nära vård är ett arbete som nu pågår över hela landet.

 

Tillsammans för bästa möjliga hälsa

 


Vad är nära vård?

Nära vård är ett nytt sätt att arbeta med hälsa, vård och omsorg. Målet är att den vård som behövs ska komma närmare invånarna. Det handlar inte enbart om geografisk närhet, utan även om tillgänglighet i form av exempelvis digitala verktyg, samt om relationell närhet, att det finns en trygghet och kontinuitet mellan vårdtagare och vårdgivare och även kollegor emellan. 

Utgångspunkten ska vara den enskilda invånarens behov, önskningar och förutsättningar. Du ska veta vad du kan göra för att leva hälsosamt och förebygga ohälsa. Du ska även känna till vart du kan vända dig om du behöver rådgivning eller stöd, och vilka verktyg som finns till ditt förfogande. Vi som vårdgivare har som uppgift att stötta dig och tillhandahålla den vård du behöver, när du behöver den, på det sätt som du behöver.  

Vi i Region Jönköpings Län har formulerat ett antal definitioner för vad som är nära vård. Den nära vården:   

  • är en personcentrerad vård och omsorg som utgår från patientens/brukarens och närståendes behov och förmåga att hantera sin sjukdom
  • är att vården skapas tillsammans mellan patient och vårdgivare
  • arbetar preventivt och proaktivt och möter problemen uppströms
  • är det stöd kommuner, region och civilsamhälle kan ge för att möjliggöra en personcentrerad vård
  • är en kultur av tillit och samverkan, där var och en tar ansvar för sitt arbete och underlättar för steget före och efter för att skapa en sammanhållen vårdkedja
  • har vårdcentralen som bas
  • använder e-hälsans alla möjligheter att möta patientens behov
  • är att delar av den vård som idag ges i slutenvård kan ges i annan form nära patienten

En mer tillgänglig, närmare vård där den enskilda patientens förmåga tillvaratas kan tillsammans med nya arbetssätt i vården innebära att resurserna inom vård och omsorg kan användas bättre och därmed räcka till fler. Inriktningen är att den nära vården ska stå för en större del av den totala hälso- och sjukvården år 2030.

Hur ska omställningen ske?

Omställningen till nära vård behöver få ta tid och utrymme och ske successivt. Ett projekt har formats med syfte att stödja arbetet bland annat genom att genomföra nulägesanalys och ta fram en plan med inriktning, vilken ska beslutas i regionfullmäktige hösten 2020.

Samtidigt fortsätter det arbete som redan påbörjats för omställning till den nära vården genom ett antal projekt som följs upp och utvärderas under vägens gång. Samskapande och erfarenhetsutbyte såväl inom organisationen som på nationell och internationell nivå är en viktig del, och mätningar och analyser tas fram för att säkerställa att vi går i rätt riktning.

Målet är bästa möjliga hälsa hos länets invånare och en bättre och jämlik vård. ”Jag får den vård jag behöver, när jag behöver den och på det sätt jag behöver”.