Allmän kurs - Miljö

Allmän kurs miljöinriktning

Inriktningen är tänkt för dig som önskar fördjupa dina kunskaper inom miljö.

Allmän linje med inriktningen "miljö” på Sörängens folkhögskola är för dig som behöver lära dig mer om miljön. Utbildningen är 1-2-årig beroende på förkunskaper och och ger dig en bredare insikt inom miljöområdet.

Kursplan miljö

Undervisningen bedrivs i samarbete med ämnena svenska, samhällskunskap och historia där labbrapporter, uppsatsskrivande och redovisningar ingår.

Laboratorium 

Sörängens folkhögsskola har ett välutrustat laboratorium för olika tekniker inom miljöteknik.

Tekniker

Exempel på tekniker inom miljöteknik:

  • Mätning av fosfor, kväve, pH i jord
  • Metoder för mätning av syrgashalt, salinitet, flödeshastighet, siktdjup, näringsämnen och pH  i vatten
  • Mätning av lufttryck, luftfuktighet, vindhastighet och temperatur i luft
  • Centrifugeringstekniker
  • Fixering och bestämning av plankton
  • Infärgningstekniker för mikroskopering
  • UV/VIS-spektrofotometri