Allmän linje - Miljöteknisk inriktning

Allmän kurs miljöteknisk inriktning

Inriktningen är tänkt för dig som önskar fördjupa dina kunskaper inom miljöteknik.

Allmän linje med inriktningen "miljöteknik” på Sörängens folkhögskola är för dig som behöver utveckla din kompetens inom ämnet. Utbildningen är 1-2-årig beroende på förkunskaper och och ger dig en bred kunskap inom miljöområdet.

Kursplan miljöteknik

Undervisningen bedrivs i samarbete med ämnena svenska, samhällskunskap och historia där labbrapporter, uppsatsskrivande och redovisningar ingår.

Laboratorium 

Sörängens folkhögsskola har ett välutrustat laboratorium för olika tekniker inom miljöteknik.

Tekniker

Exempel på tekniker inom miljöteknik:

 • Mätning av fosfor, kväve, pH i jord
 • Metoder för mätning av syrgashalt, salinitet, flödeshastighet, siktdjup, näringsämnen och pH  i vatten
 • Mätning av lufttryck, luftfuktighet, vindhastighet och temperatur i luft
 • Centrifugeringstekniker
 • Fixering och bestämning av plankton
 • Infärgningstekniker för mikroskopering
 • UV/VIS-spektrofotometri

Antagningskrav 

Minst betyget E i följande ämnen/utbildningar:

 • Matematik 1a, b eller c.
 • Svenska 1
 • minst 600 poäng i andra gymnasieämnen.

Övriga behörighetsgivande ämnen

Sörängens folkhögskola ger även samtliga övriga allmänna behörighetsgivande ämnen:

 • Engelska
 • Historia
 • Matematik
 • Religion
 • Samhällskunskap
 • Svenska

Du får ett studieomdöme

Allmän linje ger rätt till studieomdöme efter slutförd kurs som kan leda till grundläggande och särskilda behörigheter vid ansökan till högskola/yrkeshögskola. Omdöme sätts i intervallet 1-4 där 4 är det högsta omdömet. Omdömet avser “förmåga till högre studier”.

En skola med kulturprofil

Skolan har också ett varierande kulturutbud: du får möjlighet att på skoltid uppleva allt från teateruppsättningar och konserter till möten med aktuella författare, skribenter och musiker. Till detta kommer studiebesök, evenemang och resor med anknytning till de ämnen du läser, för den klass du går i eller som erbjudande för hela skolan. Under vardagskvällar kan du ägna dig åt drama, musik, idrott, filmklubb med mera om ni är tillräckligt många som önskar det.