Ny kulturplan utvecklar kulturen

Dansande kvinna.
Foto: Johan W Avby

Många har samverkat för att ta fram den regionala kulturplanen för 2018–2020 som regionfullmäktige sa ja till vid sammanträdet 7 november 2017. Planen pekar ut vilka områden som prioriteras för att utveckla kulturen i Jönköpings län de närmaste tre åren.

Den regionala kulturplanen handlar också om hur de regionala kulturpolitiska målen relaterar till de nationella målen.

Riktning för utvecklingen

Sedan 2012 ingår Jönköpings län i den nationella kultursamverkansmodellen och därmed fördelar Region Jönköpings län de statliga bidragen till regional kulturverksamhet.

– Den regionala kulturplanen sätter även riktningen för hur Region Jönköpings län stärker kulturutvecklingen i länet genom att verka som en samordnande kraft och kunskapsresurs för länets kommuner. Vi stödjer och främjar det fria kulturlivet och civilsamhället samt fördelar regionala medel, säger regionråd Malin Olsson (M), ordförande i nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet.

Övergripande prioriteringar

Planens regionala mål är att alla ska ha möjlighet att delta och ta del av kultur och att länet ska ha ett väl utvecklat konst- och kulturliv av hög kvalitet.

Målen ska nås genom sex övergripande och lika viktiga kulturpolitiska prioriteringar – kulturell infrastruktur, konstnärligt skapande, barn och unga, tillgängligt kulturliv, interregionalt, internationellt och interkulturellt samarbete samt samverkan och dialog.

Inom varje prioritering sätts särskilt fokus på vissa områden.

Det kan till exempel handla om ökad digitalisering som inte bara ger mindre orter större möjligheter till ett mer varierat utbud av kultur, utan också minskar klyftor och främjar demokrati. Stöd till både det professionella och det ideella kulturlivet, integration genom kultur, insatser för nationella minoriteter, kulturens hälsofrämjande kraft och stärkt status för kulturskolorna är andra exempel på fokusområden.

Många har samverkat

Arbetet med att formulera kulturplanen har utgått från samtal med och förankring i flera arbetsgrupper sedan augusti 2016. En remissutgåva av den regionala kulturplanen skickades ut sommaren 2017. Runt 40 remissyttranden kom in från länets kommuner, kulturinstitutioner, politiska partier, intresseorganisationer, det fria kulturlivet, ideella aktörer samt statliga myndigheter.

De regionala kulturverksamheterna är Smålands Musik och Teater, Region Jönköpings län, Kultur och utveckling, Region Jönköpings län, Jönköpings läns museum, Jönköpings läns folkrörelsearkiv och Riksteatern Jönköpings län.

Tidigare regionala kulturplaner för Jönköpings län gällde 2012–2014 samt 2015–2017. Den regionala biblioteksplanen ingår i kulturplanen.

Mer information

Regional kulturplan 2018–2020 (handling till regionfullmäktige 7–8 november 2017, nytt fönster)(pdf-dokument)

Regionfullmäktige 7-8 november 2017 (nytt fönster)

Arbetet med att ta fram planen beskrivs på webbplatsen Utveckling i Jönköpings län:

Regional kulturplan 2018–2020

Text: Lisbeth Lejon