Kultur för hälsa

Kulturen har ett starkt egenvärde, samtidigt som deltagande i kulturella aktiviteter kan fungera hälsofrämjande.

Stärkt samverkan mellan kultur- och hälsoaktörer kan bidra till ökad tillgänglighet till kultur och utforskande av nya målgrupper. Det är viktigt att främja kunskapsutbyte och stärka strukturer för att uppnå utveckling.

Målet är att öka förutsättningarna för att kulturen ska få större utrymme i vården och därmed bidra till bättre vård och omsorg.

Region Jönköpings län arbetar på olika sätt för att öka kunskapen om sambanden mellan kultur och hälsa. Vi medverkar i nätverk, följer forskning och samarbetar kring projekt och satsningar.

Insatserna fokuserar på både upplevelser och eget skapande och samordnas av styrgruppen för kultur för hälsa.

Kulturprogram i vården

Under 2018 genomförs ett pilotprojekt med målet
att kultur blir en naturlig och permanent del inom regionens hälso- och sjukvård samt kommunernas vård och omsorg.

Kulturprogram i vården kan vara dans, musik, teater, litteratur, konst eller annat som stimulerar sinnena. En variation i konstformer och genrer eftersträvas. Kulturprogrammen utförs av professionella kulturaktörer.

Varför kulturprogram i vården?

  • Forskning visar att kultur i vården kan förkorta vårdtider, vara en resurs i rehabiliteringsarbete och minska behovet av mediciner.
  • Kultur främjar det salutogena perspektivet på människan, det vill säga fokuserar på det friska istället för det sjuka.
  • Kultur kan även ge en ljusglimt i tillvaron och bidra till bättre relationer och kommunikation mellan vårdare och patienter.
  • Allas rätt till delaktighet i kulturlivet.