Remisser

Här samlas aktuella remisser inom kulturområdet.

Förslag till Regional Kulturplan 2023-2025 Jönköpings län

I förordning (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet, står det att en region får fördela vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet om en regional kulturplan har upprättats av regionen och kulturplanen överensstämmer med ovan nämnda förordning och de föreskrifter som meddelas med stöd av denna. Planen ska avse tre år, om det inte finns särskilda skäl för annat. Fördelningen av statsbidraget ska bidra till att de nationella kulturpolitiska målen uppnås samt ge ökade möjligheter till regionala prioriteringar och variationer.

En region ansvarar för att den regionala kulturplanen utarbetas i samverkan med länets kommuner och efter samråd med länets professionella kulturliv och det civila samhället. Med kulturplanen som grund beslutar Statens kulturråd om det statsbidrag som regionen ska fördela.

Region Jönköpings län har tagit fram Regional Kulturplan 2023-2025 Jönköpings län i dialog med länets alla kommuner, civilsamhället, det professionella kulturlivet, ideella föreningar, nationella och regionala intresseorganisationer, tjänstepersoner inom kultursamverkansmodellen, kultur- och förvaltningschefer, samt regionala och kommunala politiker.

Dokument: Remissversion Regional kulturplan 2023-2025 Jönköpings län(pdf-fil 1168 KB)

Synpunkter på förslaget 

Det finns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till Regional Kulturplan 2023-2025 Jönköpings län. Remissperioden startar 31 mars 2022 och pågår fram till 1 juni 2022. Därefter fastställer Regionfullmäktige Regional Kulturplan 2023-2025 Jönköpings län.

Synpunkterna skickas digitalt till regionen@rjl.se och ska ha inkommit senast 1 juni 2022. Ange diarienummer: RJL 2022/525

Förslag till Biblioteksplan Region Jönköpings län 2023-2025

Enligt Bibliotekslag SFS 2013:801(Extern länk) ska både kommuner och regioner anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet (§17).

Denna biblioteksplan omfattar Biblioteksutveckling Region Jönköpings län, som blir det nya namnet på Regionbibliotek Region Jönköpings län i samband med att planen börjar gälla 2023.

Biblioteksutveckling utgör den regionala biblioteksverksamheten med uppdraget att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller de folkbibliotek som är verksamma i länet enligt Bibliotekslag SFS 2013:801 (§11).

Biblioteksutveckling Region Jönköpings län är en del av kultursamverkansmodellen (Förordning 2010:2012(Extern länk)) och ingår även fortsättningsvis som ett verksamhetsområde i den regionala kulturplanen.

Biblioteksplanen omfattar även Sjukhusbiblioteken som är en del av Futurum, enhet för forskning och utbildning i Region Jönköpings län. Uppdraget är att stödja kunskapsbaserad vård och målgrupper är personal, patienter, anhöriga, studenter och allmänheten.

Remissversionen av Biblioteksplan Region Jönköpings län 2023-2025 har tagits fram av Biblioteksutveckling Region Jönköpings län och Sjukhusbiblioteken Futurum. Då Biblioteksutveckling Region Jönköpings läns uppdrag handlar om folkbiblioteken i länet, har dialog med bibliotekscheferna förts under arbetet med planen.

Dokument: Remissversion Biblioteksplan Region Jönköpings län 2023-2025(pdf-fil 147 KB)

Synpunkter på förslaget 

Det finns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till Biblioteksplan Region Jönköpings län 2023-2025. Remissperioden startar 31 mars 2022 och pågår fram till 1 juni 2022. Därefter fastställer Regionfullmäktige Biblioteksplan Region Jönköpings län 2023 - 2025.

Synpunkterna skickas digitalt till regionen@rjl.se och ska ha inkommit senast 1 juni 2022. Ange diarienummer: RJL 2022/564