Kultur

Samverkan och dialog

Kultur är en betydelsefull faktor för tillväxt och utveckling i regionen. Ett rikt kulturliv och en levande kulturmiljö medverkar till ett områdes attraktivitet, ger ökad turism och arbetstillfällen. Dessutom är kulturupplevelser viktiga för individens välfärd och välbefinnande genom sin hälsofrämjande och rehabiliterande kraft.

Den regionala kulturen samverkar med både kommun, stat, myndigheter, skolor, förenings- och organisationsliv samt professionella kulturskapare.

För att utveckla och bredda kulturutbudet samverkar Region Jönköpings län med länets kommuner. Samverkan sker för att utveckla länet till en bra kulturregion för invånarna, stimulera till kulturutveckling och bidra till att Jönköpings län utvecklas som ett attraktivt län.

Via samverkan gör Region Jönköpings län och kommunerna, i samråd med representanter från länets kulturverksamheter, en regional kulturplan var tredje år. Planen beskriver bland annat det kulturutvecklingsarbete som sker inom konst- och kulturområden via länets verksamheter. Planen tar även upp de övriga insatser som Region Jönköpings län bestämmer sig för att prioritera för att utveckla och bredda kulturutbudet och konstarterna.