Miljö och social hållbarhet

Pojke leker med ett dockskåp i trä.
Foto: Johan W Avby

Varje dag, året om, inom alla Region Jönköpings läns verksamheter, arbetar vi för att uppnå en hållbar utveckling – både socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Med tydliga mål och åtgärder kan vi tillsammans skapa en hållbar framtid – både för oss och för kommande generationer.

Sambandet mellan sociala förhållanden, ekonomiska villkor och miljöhänsyn är tydligt. Det präglar de framtagna målen i vårt hållbarhetsprogram. Och det är ett viktigt arbete, som gör att vi blir en attraktiv region, både för våra anställda och för våra invånare.

Vi bidrar till Agenda 2030

Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling är en viktig utgångspunkt för Region Jönköpings läns arbete med ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Arbetet med hållbar utveckling bidrar till att Region Jönköpings län kan erbjuda ett bra liv i en attraktiv region. Det handlar till exempel om ett strukturerat miljöarbete, en jämlik verksamhet, ett hållbart arbetsliv, kultur för alla, hållbar regional utveckling samt en god ekonomisk hushållning och kostnadseffektivitet.

Vi hållbarhetsredovisar

Vill du veta vilka insatser vi gör för att bidra till en hållbar utveckling och hur det går? Sedan 2017 hållbarhetsredovisar vi, så att du enkelt kan följa vårt arbete. Du kan också jämföra hur vi ligger till i förhållande till andra organisationer. 

Hållbarhetsredovisningen följer Global Reporting Initiative, GRI, som är den internationellt mest etablerade redovisningsstandarden för hållbarhetsredovisningar.

Nationell jämförelse av vårt miljöarbete

Vi är en av få regioner och landsting som har hela sin verksamhet certifierad enligt den internationella miljöstandarden ISO 14001. Miljöcertifieringen innebär bland annat krav om att vi ständigt ska förbättra vårt miljöarbete efter de rutiner som vi tar fram.

I jämförelse med riksgenomsnittet har vi en lägre energianvändning i våra lokaler och en högre andel återvunnet avfall. Vi ligger bra till när det gäller andelen ekologiska livsmedel och att vara återhållsamma med att skriva ut antibiotika. Men självklart måste vi alltid sträva efter att hitta nya lösningar och arbetssätt som gör att vi i slutändan har en positiv inverkan på miljön i vårt närområde och i vår omvärld

Samverkan för större genomslagskraft

Tillsammans får vi större genomslagskraft! Därför samverkar vi med olika aktörer i länet för att skapa en hållbar miljöutveckling. 

Energikontor Norra Småland

Energikontor Norra Småland arbetar för att länet uppnår sina energi- och klimatmål. Visionen är att genom samverkan skapa förutsättningar för kommuner och näringsliv att lättare ställa om till en hållbar verksamhet ur i första hand ett energi- och klimatperspektiv.

Energikontor Norra Småland

Klimatrådet

Klimatrådet i Jönköpings län är en samordnande och pådrivande kraft i arbetet för att förverkliga länets vision att bli ett Plusenergilän år 2050. Vi deltar aktivt i Klimatrådet genom flera åtgärder som syftar till att minska utsläppen av växthusgaser.

Klimatrådet(Extern länk)

Luftvårdsförbundet

Jönköpings läns luftvårdsförbund är en ideell förening som ansvarar för regelbundna mätningar av nedfall och effekter av försurade luftföroreningar i länet. Syftet är att öka kunskapen och samarbetet mellan olika aktörer i luftvårdsfrågor.

Region Jönköpings län är medlem, medfinansiär och sitter med i styrelsen. På så sätt värnar vi om den gemensamma luftmiljön.

Luftvårdsförbundet(Extern länk)

Vätternvårdsförbundet

Vätternvårdsförbundet arbetar med att bevara Vätterns unika egenart. De samordnar åtgärder, övervakningsprogram och forskning i och omkring Vättern samt bevakar olika intressen som kan påverka sjön.

Region Jönköpings län är medlem, medfinansiär och sitter med i styrelsen.

Vätternvårdsförbundet(Extern länk)